SFS 1973:659

730659.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973: 659 Lag

Utkom från trycket

den 4 juli 1973

1326

om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429);

given Stocicholms slott den 5 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 31 § rättshjälpslagen (1972: 429)^ skall

ha nedan angivna lydelse.

31 § I fråga om part som åtnjuter allmän rättshjälp i mål eller ärende

vid allmän domstol, krigsrätt eller arbetsdomstolen äger bestämmelse i

lag om parts rättegångskostnad tillämpning i fråga om kostnaderna för

rättshjälpen. Motpart eller annan som är ersättningsskyldig för sådana
kostnader skall åläggas att utge ersättningen till statsverket.

Vinner makar efter gemensam ansökan boskillnad eller äktenskaps­

skillnad och har ena maken åtnjutit allmän rättshjälp, skall rätten, om

1 Prop. 1973: 32, LU 2 0, rskr 256.

- Lagen omtryckt 1973: 247.

¬

background image

det ej med hänsyn till omständigheterna är obilligt, ålägga andra ma-

SFS 1973: 659

ken att betala statsverket hälften av kostnaderna för rättshjälpen.

Skall i annat fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mel­

lan parter, äger därom gällande bestämmelser motsvarande tillämpning
i fråga om kostnaderna för allmän rättshjälp åt part. Därvid skall be-
talningsslcyldighet åläggas mot statsverket för dessa kostnader i deras

helhet eller till viss kvotdel utan angiv ande av bestämt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. �ldre bestämmelser till-

lämpas dock alltjämt, om det domes till hemskillnad.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.