SFS 1974:321

740321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:321

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom från t rycket

utfärdad den 31 maj 1974.

1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att 3, 4, 20 och 43 §§ rätts­

hjälpslagen (1972:429)2 skall ha nedan angivna lydelse.

3 § För handläggning av ärenden om rättshjälp finns rättshjälps-

nämnder. Verksamhetsområdet för rättshjälpsnämnd bestämmes av
Konungen.

Rättshjälpsnämnd står under tillsyn av en centralmyndighet.

Centralmyndighet är den myndighet som Konungen bestämmer.

Konungen får förordna att rättshjälpsnämnd skall vara delad i avdel­

ningar. Vad som föreskrives om nämnd äger motsvarande tillämpning

på sådan avdelning.

4 § Rättshjälpsnämnd består av ordförande, som skall vara lagfaren

och erfaren i domarvärv, samt fyra andra ledamöter. Av dessa skall två
vara inom -nämndens verksamhetsområde verksamma advokater, en
anställd på allmän advokatbyrå och en enskilt verksam. De två övriga
skall vara svenska medborgare, myndiga och bosatta inom nämndens

verksamhetsområde.

Ordförande i rättshjälpsnämnd förordnas av Konungen. Central­

myndigheten utser övriga ledamöter. Av dessa utses den ledamot som
skall vara enskilt verksam advokat efter förslag av Sveriges advokat­
samfund och de ledamöter som ej skall vara advokater efter förslag av
landsting i län inom rättshjälpsnämndens verksamhetsområde. Ingår i

verksamhetsområdet kommun, som ej tillhör landstingskommun,

lämnas förslag även av fullmäktige i kommunen.

' Prop. 1974:71, JuU 18, rskr 235.

2 Lagen omtryckt 1973:247.

745

¬

background image

SFS 1974; 321

För ledamot skall finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om

ledamot äger motsvarande tillämpning på ersättare.

20 § Meddelas beslut om allmän rättshjälp, betalas 'därefter upp­
kommande kostnader av allmänna medel. Av allmänna medel betalas
även biträdesersättning för tiden efter det att ansökan om rättshjälp
kommit in till rättshjälpsnämnden. Detsamma gäller biträdeskostnad

som uppkommit före ansökningen, om denna gjorts utan oskäligt

dröjsmål och kostnaden avser ersättning till advokat eller biträdande

jurist på advokatbyrå.

Har allmän rättshjälp lämnats enligt 16 § första stycket, utgår

biträdesersättningen även för denna del av uppdraget av allmänna
medel.

I fråga om ersättning som avses i 9 § andra stycket 7 skall rätten, i

stället för att enligt 18 kap. 13 § rättegångsbalken ålägga den som

beviljats allmän rättshjälp betalningsskyldighet, förklara att ersätt­

ningen utgör en kostnad för rättshjälpen.

43 § Offentligt biträde förordnas av rättshjälpsnämnd efter ansökan

av den som åtgärden avser eller anmälan av den myndighet som hand­
lägger målet eller ärendet. I ärende hos Konungen får anmälan göras
av chefen för det statsdepartement, till vilket ärendet hör, eller av

tjänsteman som departementschefen bestämmer.

Förordnande gäller även när talan fullföljes eller meddelat beslut

underställes annan myndighets prövning eller saken överlämnas till

annan myndighets avgörande.

Ansökan eller anmälan upptages av den rättshjälpsnämnd inom vars

verksamhetsområde den som åtgärden avser är bosatt eller, i fråga om
den som ej är bosatt i landet, av den rättshjälpsnämnd som Konungen

bestämmer.

Ansökan eller anmälan får upptagas av annan rättshjälpsnämnd än

som följer av tredje stycket, om nämnden finner särskilda skäl före­

ligga.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkorrimit från trycket i Svensk författningssamling.
I ärende om rättshjälp, som ej avgjorts slutligt före ikraftträdandet,

tillämpas 20 § i dess nya lydelse.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

746

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.