SFS 1982:299

820299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:SCPHYW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:GXHOSO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:GXHOSO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GXHOSO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:SCPHYW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:GXHOSO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:9px;font-family:SCPHYW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:180px;font-family:SCPHYW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:15px;font-family:SCPHYW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:23px;font-family:GXHOSO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:22px;font-family:GXHOSO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:27px;font-family:GXHOSO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:526px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1982:299 </b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:552px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:552px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>OHi �ndring 1 r� ttshj�lpslagen (1972:429); </b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">den 8 juni 1982 </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 maj 198 2. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om r�ttshj�lpslagen </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">(1972:429)=' </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att 8 och 34 �� skall ha nedan angivna lydelse, <br/>di'ls att i lagen skall inf�ras en ny pa ragraf. 49 b �. av nedan angivna ly�</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">delse. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">8 �=' Allm�n r�ttshj�lp f�r ej beviljas </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">1. i angel�genhet som skall pr� vas eller p� annat s�tt behandlas utom ri�</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft14">ket. om ej den r�ttss�kande �r bosatt h�r och s�rskilda sk�l f�religger f�r <br/>r�ttshj�lp. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">2. den som �r bosatt utom riket, om han ej �r svensk medborgare eller </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">om s�rskilda sk�l ej f�religger f�r r�ttshj�lp. </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">3. n�ringsidkare i angel�genhet som uppkommit i hans n�ringsverksam�</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">het. om ej sk�l f�religger f�r r�ttshj�lp med h�nsyn till verksamhetens art </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">och begr�nsade omfattning, hans ekonomiska och personliga f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">eller omst�ndigheterna i �vrigt. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">4. i fr�ga om anspr� k s�m �verl�tits till den r�ttss�kande, om �verl�tel�</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">sen kan antagas ha �gt rum i syfte att �stadkomma f�rdel vid pr�vning av </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">beg�ran om r�ttshj�lp. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1981/82: 28. JuU 52. rskr 320. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 19 79: 240. </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">636 </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse 19 8]: 1287. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>;U 5. f�r uppr�ttande av sj�lvdeklaration, �ktenskapsf�rord eller testamen- </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1982: 299 </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">te. </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">6. i m�l om boskillnad enligt 9 ka p. 2 � gifterm�lsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">7. om fr �gan om r�ttshj�lp kan a nst� till des s en annan r�ttslig angel�</p> <p style="position:absolute;top:135px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft26">genhet. vari anspr�ket st�der sig p� v�sentligen likartad grund, har av�<br/>gjorts slutligt. </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">8. den som ej har befogat intresse av att f� sin sak behandlad. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">1 fr�ga om visst slag av �renden som �r talrikt f�rekommande och nor�</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft27">malt av enkel beskaffenhet kan regeringen f�rordna att allm�n r�ttshj�lp ej <br/>skall beviljas. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Under f�ruts�ttning av �msesidighet kan regeringen f�rordna att med�</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">borgare i viss fr�mmande stat i fr�ga om allm�n r�ttshj�lp skall vara lik�</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">st�lld med sven sk medborgare. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21">34 � Allm�n r�tt shj�lp skall upph�ra om </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">1. r�ttshj�lpsavgift ej erl�gges enligt 27 �. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">2. den r�ttss�kande l�mnat oriktig uppgift och r �ttshj�lp ej skulle ha be�</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">viljats om riktig uppgift l �mnats, </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">3. den r�ttss�kande upps�tligen eller av grov oaktsamhet l�mnat oriktig </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft26">uppgift, som varit �gnad att leda till befrielse fr�n eller till f�r l�g r�tts�<br/>hj�lpsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">4. den r�ttss�kande ej l�ngre kan anses ha befogat intresse av att f� sin </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">sak behandlad, eller </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">5. de ekonomiska f�rh�llandena �ndrats i s�dan m�n att den r�ttss�kan�</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21">de ej l�ngre �r ber�ttigad till allm�n r �ttshj�lp. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">Om allm�n r�ttshj�lp har beviljats trots att det f�religger ett s�dant fall </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">som avses i 8 � 7. f�r det beslutas att r�ttshj�lpen skall upph�ra. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsta stycket 3 och 4 och andra stycket g�ller ej. om det �r uppenbart </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">obilligt att r�ttshj�lpen upph�r. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det bes lutas att allm�n r�ttshj�lp skall upph�ra enligt f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft27">skall den som haft r�ttshj�lp sj�lv b�ra kostnaderna f�r denna. Det f�r <br/>dock beslutas att kostnaderna helt eller delvis skall betalas av statsverket, <br/>om det f�religger s� rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det be slutas att allm�n r �ttshj�lp skall upph�ra enligt andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft27">skall kostnaderna f�r r�ttshj�lpen betalas av statsverket. Det f�r dock be�<br/>slutas att kostnaderna helt eller delvis skall b�ras av den som haft r�tts�</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">hj�lp. om det f�religger s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut i fr�ga om upph�rande av allm�n r�ttshj�lp meddelas, om den </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">r�ttsliga angel�genheten �r anh�ngig vid domstol, av domstolen och i annat </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">fall av r�ttshj�lpsn�mnden. S�dant beslut f�r ocks� meddelas i s amband </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">med pr�vning av besv�r enligt 49 �. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">49 b � Domstolsverket och annan myndighet som regeringen best�mmer </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r p�kalla beslut om att allm�n r�ttshj�lp skall upph�ra enligt 34 �. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26">Denna lag tr �der i kraft den I ju li 1982. <br/>De nya best�mmelserna i 34 � skall till�mpas �ven om allm�n r�ttshj�lp </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft28">har beviljats f �re ikrafttr�dandet. <br/>P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">KARIN AHRLAND </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft21">Peter L�fmarck </p> <p style="position:absolute;top:1159px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1207px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>. </b></p> <p style="position:absolute;top:1207px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1." </b></p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>" \ </b></p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1982:299

Lag

Utkom fr�n trycket

OHi �ndring 1 r� ttshj�lpslagen (1972:429);

den 8 juni 1982

utf�rdad den 27 maj 198 2.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om r�ttshj�lpslagen

(1972:429)='

dels att 8 och 34 �� skall ha nedan angivna lydelse,
di'ls att i lagen skall inf�ras en ny pa ragraf. 49 b �. av nedan angivna ly�

delse.

8 �=' Allm�n r�ttshj�lp f�r ej beviljas

1. i angel�genhet som skall pr� vas eller p� annat s�tt behandlas utom ri�

ket. om ej den r�ttss�kande �r bosatt h�r och s�rskilda sk�l f�religger f�r
r�ttshj�lp.

2. den som �r bosatt utom riket, om han ej �r svensk medborgare eller

om s�rskilda sk�l ej f�religger f�r r�ttshj�lp.

3. n�ringsidkare i angel�genhet som uppkommit i hans n�ringsverksam�

het. om ej sk�l f�religger f�r r�ttshj�lp med h�nsyn till verksamhetens art

och begr�nsade omfattning, hans ekonomiska och personliga f�rh�llanden

eller omst�ndigheterna i �vrigt.

4. i fr�ga om anspr� k s�m �verl�tits till den r�ttss�kande, om �verl�tel�

sen kan antagas ha �gt rum i syfte att �stadkomma f�rdel vid pr�vning av

beg�ran om r�ttshj�lp.

' Prop. 1981/82: 28. JuU 52. rskr 320.

^ Lagen omtryckt 19 79: 240.

636

Senaste lydelse 19 8]: 1287.

background image

;U 5. f�r uppr�ttande av sj�lvdeklaration, �ktenskapsf�rord eller testamen-

SFS 1982: 299

te.

6. i m�l om boskillnad enligt 9 ka p. 2 � gifterm�lsbalken.

7. om fr �gan om r�ttshj�lp kan a nst� till des s en annan r�ttslig angel�

genhet. vari anspr�ket st�der sig p� v�sentligen likartad grund, har av�
gjorts slutligt.

8. den som ej har befogat intresse av att f� sin sak behandlad.

1 fr�ga om visst slag av �renden som �r talrikt f�rekommande och nor�

malt av enkel beskaffenhet kan regeringen f�rordna att allm�n r�ttshj�lp ej
skall beviljas.

Under f�ruts�ttning av �msesidighet kan regeringen f�rordna att med�

borgare i viss fr�mmande stat i fr�ga om allm�n r�ttshj�lp skall vara lik�

st�lld med sven sk medborgare.

34 � Allm�n r�tt shj�lp skall upph�ra om

1. r�ttshj�lpsavgift ej erl�gges enligt 27 �.

2. den r�ttss�kande l�mnat oriktig uppgift och r �ttshj�lp ej skulle ha be�

viljats om riktig uppgift l �mnats,

3. den r�ttss�kande upps�tligen eller av grov oaktsamhet l�mnat oriktig

uppgift, som varit �gnad att leda till befrielse fr�n eller till f�r l�g r�tts�
hj�lpsavgift.

4. den r�ttss�kande ej l�ngre kan anses ha befogat intresse av att f� sin

sak behandlad, eller

5. de ekonomiska f�rh�llandena �ndrats i s�dan m�n att den r�ttss�kan�

de ej l�ngre �r ber�ttigad till allm�n r �ttshj�lp.

Om allm�n r�ttshj�lp har beviljats trots att det f�religger ett s�dant fall

som avses i 8 � 7. f�r det beslutas att r�ttshj�lpen skall upph�ra.

F�rsta stycket 3 och 4 och andra stycket g�ller ej. om det �r uppenbart

obilligt att r�ttshj�lpen upph�r.

Om det bes lutas att allm�n r�ttshj�lp skall upph�ra enligt f�rsta stycket,

skall den som haft r�ttshj�lp sj�lv b�ra kostnaderna f�r denna. Det f�r
dock beslutas att kostnaderna helt eller delvis skall betalas av statsverket,
om det f�religger s� rskilda sk�l.

Om det be slutas att allm�n r �ttshj�lp skall upph�ra enligt andra stycket,

skall kostnaderna f�r r�ttshj�lpen betalas av statsverket. Det f�r dock be�
slutas att kostnaderna helt eller delvis skall b�ras av den som haft r�tts�

hj�lp. om det f�religger s�rskilda sk�l.

Beslut i fr�ga om upph�rande av allm�n r�ttshj�lp meddelas, om den

r�ttsliga angel�genheten �r anh�ngig vid domstol, av domstolen och i annat

fall av r�ttshj�lpsn�mnden. S�dant beslut f�r ocks� meddelas i s amband

med pr�vning av besv�r enligt 49 �.

49 b � Domstolsverket och annan myndighet som regeringen best�mmer

f�r p�kalla beslut om att allm�n r�ttshj�lp skall upph�ra enligt 34 �.

Denna lag tr �der i kraft den I ju li 1982.
De nya best�mmelserna i 34 � skall till�mpas �ven om allm�n r�ttshj�lp

har beviljats f �re ikrafttr�dandet.
P� regeringens v�gnar

KARIN AHRLAND

Peter L�fmarck

(Justitiedepartementet)

.

1."

" \

\

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.