SFS 1982:299

820299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:299

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 rä ttshjälpslagen (1972:429);

den 8 juni 1982

utfärdad den 27 maj 198 2.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om rättshjälpslagen

(1972:429)='

dels att 8 och 34 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
di'ls att i lagen skall införas en ny pa ragraf. 49 b §. av nedan angivna ly­

delse.

8 §=' Allmän rättshjälp får ej beviljas

1. i angelägenhet som skall prö vas eller på annat sätt behandlas utom ri­

ket. om ej den rättssökande är bosatt här och särskilda skäl föreligger för
rättshjälp.

2. den som är bosatt utom riket, om han ej är svensk medborgare eller

om särskilda skäl ej föreligger för rättshjälp.

3. näringsidkare i angelägenhet som uppkommit i hans näringsverksam­

het. om ej skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till verksamhetens art

och begränsade omfattning, hans ekonomiska och personliga förhållanden

eller omständigheterna i övrigt.

4. i fråga om ansprå k söm överlåtits till den rättssökande, om överlåtel­

sen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid prövning av

begäran om rättshjälp.

' Prop. 1981/82: 28. JuU 52. rskr 320.

^ Lagen omtryckt 19 79: 240.

636

Senaste lydelse 19 8]: 1287.

¬

background image

;U 5. för upprättande av självdeklaration, äktenskapsförord eller testamen-

SFS 1982: 299

te.

6. i mål om boskillnad enligt 9 ka p. 2 § giftermålsbalken.

7. om fr ågan om rättshjälp kan a nstå till des s en annan rättslig angelä­

genhet. vari anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund, har av­
gjorts slutligt.

8. den som ej har befogat intresse av att få sin sak behandlad.

1 fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och nor­

malt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rättshjälp ej
skall beviljas.

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att med­

borgare i viss främmande stat i fråga om allmän rättshjälp skall vara lik­

ställd med sven sk medborgare.

34 § Allmän rätt shjälp skall upphöra om

1. rättshjälpsavgift ej erlägges enligt 27 §.

2. den rättssökande lämnat oriktig uppgift och r ättshjälp ej skulle ha be­

viljats om riktig uppgift l ämnats,

3. den rättssökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig

uppgift, som varit ägnad att leda till befrielse från eller till för låg rätts­
hjälpsavgift.

4. den rättssökande ej längre kan anses ha befogat intresse av att få sin

sak behandlad, eller

5. de ekonomiska förhållandena ändrats i sådan mån att den rättssökan­

de ej längre är berättigad till allmän r ättshjälp.

Om allmän rättshjälp har beviljats trots att det föreligger ett sådant fall

som avses i 8 § 7. får det beslutas att rättshjälpen skall upphöra.

Första stycket 3 och 4 och andra stycket gäller ej. om det är uppenbart

obilligt att rättshjälpen upphör.

Om det bes lutas att allmän rättshjälp skall upphöra enligt första stycket,

skall den som haft rättshjälp själv bära kostnaderna för denna. Det får
dock beslutas att kostnaderna helt eller delvis skall betalas av statsverket,
om det föreligger sä rskilda skäl.

Om det be slutas att allmän r ättshjälp skall upphöra enligt andra stycket,

skall kostnaderna för rättshjälpen betalas av statsverket. Det får dock be­
slutas att kostnaderna helt eller delvis skall bäras av den som haft rätts­

hjälp. om det föreligger särskilda skäl.

Beslut i fråga om upphörande av allmän rättshjälp meddelas, om den

rättsliga angelägenheten är anhängig vid domstol, av domstolen och i annat

fall av rättshjälpsnämnden. Sådant beslut får också meddelas i s amband

med prövning av besvär enligt 49 §.

49 b § Domstolsverket och annan myndighet som regeringen bestämmer

får påkalla beslut om att allmän rättshjälp skall upphöra enligt 34 §.

Denna lag tr äder i kraft den I ju li 1982.
De nya bestämmelserna i 34 § skall tillämpas även om allmän rättshjälp

har beviljats f öre ikraftträdandet.
På regeringens vägnar

KARIN AHRLAND

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

.

1.⬢

⬢ \

\

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.