SFS 1982:300

820300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1982: 300

Lag

Utkom från tr ycket

den 8 juni 1 982

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 27 maj 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 46 § rättshjälpslage n (1972:429)^

skall ha nedan angivna lydelse.

46 § Med rådgivning förstås i denna lag rådgivning och därmed Jämförlig
åtgärd i rättslig angelägenhet under högst en timme. Som rådgivning skall
dock ej anses åtgärd för upprättande av självdeklaration eller åtgärd i ange­

lägenhet som omfattas av förordnande som meddelats med stöd av 8 §
andra stycket.

Denna lag t räder i kraft t vå veckor efter den dag. då lagen enligt uppg ift

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Lagen till-

lämpas dock för tid från och med den 1 janu ari 1982 .

På regeringens vägnar

KARIN AHRLAND

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' JuU 1981/82:52, rskr 320.

^ Lagen omtryckt 19 79: 240.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.