SFS 1973:118

730118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

r-

\

IQV?: 118 Lag

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

Utkom frå n trycket

®

den 1 2 april 1973

Stockholms slott den 2 mars 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges.

Götes och Vendes.Konung, göra veterligtialtVi,

med riksdagen", funnit gott att i fråga om rättshjälpslagen (1972:429)
förordna,

dels att I, 9, 17, 19, 20 , 22, 24-26 , 31, 33, 37 och 38 §§ skall ha nedan

angivna lydelse.

delsan nuvarande 41-44 §§ skall betecknas 46-49 §§ och a ii

nuvarande 45 § skall betecknas 51 §,

dels att rubriken närmast före 41 § skall sättas närm ast före 46 § och

att rubriken närmast före 44 § skall sältas närmast före 49 §,

dels att i lagen ska ll införas sex nya paragrafer, 41-45 och 50§§,och

närmast före 41 § en ny rubri k av nedan angivna lydelse.

1§ Rättshjälp enligt denna lag utgår såsom allmän rältshjälp {<>•

^4 SS), länshjälp ål misslänki i brottmål (35-40 S§). rättshjälp
offentliptt biträde {4\-45 SS) och rådgivning {46-4^ SS)-

9 § Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i de n ri ilisto
angelägenhet som rättshjälpen avser. Bestämmelser om att d en r åns-

sökande har att själv helt eller delvis betala kostnad för rättshjälp fi""'

i 1 6 S andra stycket och 27 S första sty cket andra punkten.

Såsom kostnad för r ättshjälpen anses den rättssökandes kostnad o r

1. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rats

sökandes rätt,

2. bevisning vid allmän domstol, krigsrätt eller arbetsdomsto

samt nödvändig utredning i angelägenhet, som kan komma u n
sa an domstols prövning eller som skall prövas av skiljemän.

.

Il"

i angelägenhet som skall prövas av '^örvaltninp

e er örvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen pu ^

'"varatagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas i

248

myndigheten.

4. ^resa och uppehälle för den rättssökande eller hans

j isijl-

inställ

, , -

,vi

I C lLLCVdWIVUllUt^ VIIW.

4 inSl*

och för vårdare eller annan, som måste anlitas, i sa mband

'oise mfor domstol eller annan myndighet, om personlig '

Prop. 1972:132. JuU 1973:1. rskr 1973:21.

¬

background image

IS eller i samband med inställelse fÖr blodundersökning eller

SFS 1973; 118

^''nnn undersö kning r örande ärftliga egenskaper i mål om äktenskaplig
J-rd eller faderskapet till barn utom äktenskap.

5 avgift som enligt expeditionskungörelsen (1964:618) utgår för

5Ökan om expe dition vid allmän domstol, krigsrätt eller arbetsdom-

Tolem dock ej i fråga om sådan rättens expedition som utfärdas endast

sfirskild begäran om icke expeditionen begäres innan tiden för

fullföljd av talan gått till ända, samt avgift som utgår enligt exeku-
ifonsavgiftNkungörelsen (1971:1027), ^

6 kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller

urbeisdomstolen.

7. va d av allmän na medel utgått i er sättning till tolk eller stenograf

eller i ersättning enligt 4 eller 5§ lagen (1958:642) angående blod-

utidersökning m.m, i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av

fadersk:ipet till barn utom äktenskap eller enligt föreskrift i r ätiegängs-

bnlken eller 3 § första stycket nämnda lag för bevisning som rätten

självmant föranstaltat om.

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rätts-

sökandes kostnad för blodundersöknjng eller annan undersökning

rörande ärftliga egenskaper i mål om äktenskaplig börd eller fader­

skapet t ill ba rn utom äktenskap.

17 § Ersättning till biträde samt för bevisning och annan utredning
skall i f all som avses i 16 § bestämmas som om kostnaden skolat utgä
av allmänna medel e nligt denna lag.

1 m ål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller arbets­

domstolen fastställes ersättningen till biträdet av domstolen. 1 an nat

fall faststäiles biirädesersätiningen av rättshjälpsnämnden, om den

rätissökande eller biträdet begär det eller rättshjälpsnämnden

självmant upptage r ersättningsfrågan till prövning.

19 § Bifalles ansökan om allmän rättshjälp, fastställer rättshjälps-

nämnden samtidigt det för sökanden gällande maximibeloppet. Kan

söknnden ej själv eller genom någon som i tj änsteställning eller annars
lämnar honom bistånd behörigen tillvarataga sin rätt, får rättshjälps-

nämnden pä sökandens begäran förordna biträde,

f^är biträde kan förordnas enligt 20 kap. 19 § föräldrabalken,

förordnas ej biträde enligt denna lag.

29§ Sedan beslut meddelats om allmän rättshjälp, betalas därefter
Uppkommande kostnader av allmänna medel. Har allmän rättshjälp

'nrnnats enligt 16 § första stycket, utgår biträdesersättningen även för

denna del av uppdraget av allmänna medel.

fråga om ersättning som avses i 9 § andra stycket 7 skall rätten, i

5'ället för att enligt 18 kap. 13 § rättegångsbalken ålägga den som

e'liljats allmän rättshjälp betalningsskyldighet, förklara att ersätt-

"'ngen utgör en kostnad för rättshjälpen.

Biträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och

som uppdraget krävt. Konungen eller, efter Konungens bemyn-

'gande, ce ntralmyndigheten fastställer taxa som skall tillämpas vid

^stämmande av ersättning.

249

¬

background image

SFS 1973:118

\,

Har biträde

kosm.j

ai

daaii">"&

-

1

1

j

domstol, krigsrätt eller arbetsdomstolen av domstolen. Biträdeser<5„

*. It

»»o fffV* t»ilr^cTio nn n

Har birrädc genom vanj!.iu,..e. .-..v. .„,iu,.,u,eise loranlein-,,

för räushjälpen, skall deUa beaktas vid ersättningens bestämmanj

Ersättning till biträde faststalles i mal eller ärende VJH .t,'

eller ärende vid a ilm-

domstolen. Bi,raJ>

ning i annat fall fastställes av rättshjälpsnämnden.

250

24 § 1 den män ej särskilda föreskrifter gäller, utgår er sättning (-

bevisning i mäl eller ärende vid allm än domstol, krigsrätt eller arb»^

domstolen med skä ligt belopp enligt domstolens bestämmande.

25 § 1 angelägenhet, som ej handlägges vid allmän do mstol, krigsrän

eller arb etsdomstolen, beslutar biträde om utredning. Ha r b iträde ej

förordnats, beslutar rättshjälpsnämnden.

Den som medverkat vid utr edning som avses i fö rsta stycket har rån

till ersättning enligt föreskrifter som Konungen meddelar. E rsåi -
ningen bestämmes a v rä ttshjälpsnämnden.

26 § Ersättning .som avses i 9 § andra stycket 4 utgår enligt b estäm­

melser som Konungen meddelar.

Ersättning enligt första stycket bestämmes av den m yndighet inför

vilken inställelsen sker. Vid inställelse för blodundersökning e l er

annan undersökning rörande ärftliga egenskaper i mä l om äktenskaplig

börd eller faderskapet till barn utom äktenskap bestämmes e rsät ­
ningen av domstolen.

31 § 1 fråga om part som åtnjuter allmän rättshjälp i m ål ellerärende

vid allmän domstol, krigsrätt eller arbetsdomstolen äger bestämmelsei
lag om parts rättegångskostnad tillämpning i fråga om k ostnaderna för

rättshjälpen, fvlotpart eller annan som är ersättningsskyldig för sådana
kostnader skall åläggas att utge ersättningen till statsverket.

Vinner makar ef ter gemensam ansökan boskillnad, hemskillnadclltr

äktenskapsskillnad och har ena maken åtnjutit allmän rä ttshjälp, skall

ratten, om det ej med hänsyn till o mständigheterna är obilligt, ^'^gga

andra maken att betala statsverket hälften av kostnaderna fö r rät s

hjälpen.

Skall i annat fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mdlan

parter, äger därom gällande bestämmelser motsvarande ti llämpi^"'?'

fråga om kostnaderna för allmän rättshjälp åt part. Därvid skall

ningsskyldighet åläggas mot statsverket för dessa kostnader i '
helhet eller till vis s kvotdel utan angivande av bestämt b elopp-

33 § Ersättning som motpart eller annan enligt 31 §

verket för kostnader för allmän rättshjälp skall utges till d en

a II rättshjälpen i den mån ersättningen överstiger kos n

minskade med vad som erlagts i kostnadsbidrag.

^s,äl-

ar allmän rättshjälp beviljats sökande i ärende an gåen ®

j j

•ghet enligt utsökningslagen (1877:31 s. 1), äger bestå»""!

orsia stycket om ersättning motsvarande tillämpning '

exekutionsavgift som i ärende t uttagits hos motparten.

¬

background image

K I fraga om förmåner vid rättshjälp enligt 36 § äger 9 § andra

SFS 1973:118

(vckei 2, och 5, 20 § första stycket samt 24 och 26 §§ m otsvarande

(illfimpning.

38§ Bcsiämmelserna i rättegångsbalken om skyldighet för tilltalad
eller annan att till statsverket återbetala kostnad som enligt rättens

beslut utgått av allmänna medel äger motsvarande tillämpning i fr åga

pni kostnad för rä ttshjälp enligt 36 §.

I fal l som avses i 19 § andra stycket lagen (1946:804) om införande

av nya riUtegdngsbalken, 18 § lagen (1957:668) om utlämning förbrott.

]4 5 la gen (1959:254) o m utlämning för brott till Danmark, Finland,

hlijnd oc h Norge, 7 och 13 §§ l agen (1964:450) om åtgärder vid sam-
hällsfarlig asocialitet samt 39 § lagen (1972:260) om inlernationelll

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom gäller vad där är

föreskrivet.

Rättshjälp genom offentligt biträde

41 § Offentligt biträde kan förordnas i mäl eller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående

intagning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 e ller 19 § la gen
(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskriv­

ning i eller uts krivning från värdhem eller specialsjukhus enligt lagen

(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda
eller placering av särskolelev enligt 28 § samma lag,

3. hos förvalt ningsdomstol angående tvångsintagning i a llmän vård­

anstalt för alko holmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen (1954:579) om

nykterheisvård eller kv arhållande enligt 45 § samma lag,

4. angåend e omhändertagande för samhällsvård enligt 29 barna­

vårdslagen (1960:97) eller utredning enligt 30 § samma lag eller .

angående såd an samhällsvärds slutliga upphörande enligt 42 § samma

lag.

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning

frän ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen (1960:97).

b- hos utlänningsnämnden enligt utlänningslagen (1954:193),

angående förpassning eller utvisning enligt utlänningslagen

{1954:193).

8- angåe nde avvisning enligt utlänningslagen (1954:193), dock ej hos

polismyndighet, såvida ick e utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i

{ou'ar längre ån en vec ka.

angående verkställighet enligt utlänningslagen (1954:193), om

^ndersiällning skett hos centrala utiänningsmyndighelen med stöd av

andra stycket samma lag eller om utlänningen enligt 35 § samma

hållils i för var längre än en vecka,

_

angående uppehållstillstånd, om utlänningsnämndens yttrande

grund av 12 § första stycket utlänningslagen (1954:193) skall

'rinämias,

'angående föreskrifter som meddelas enligt 9 eller 34 § ut-

'^"ningslagen (1954:193),

12. angående hemsändande av utlänning med stöd av 71 § första

utlänningslagen (1954:193),

251

¬

background image

SFS 1973:118

(inligl 26

13 angående förverkande av villkorligt medgiven frihet

^''M.^angacnde'aterintagning i anstalt enligt 29 eller 30 ka p. brons.

^"I'^s'^angaendc verkställighet utomlands av frihetsberövande påfö,.
enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark. Fi nland, J
och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (197 2-26rji
om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

16. angaende utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning lijj

Danmark. Finland. Island eller Norge för verkställighet av b eslut om

vard eller behandling.

17. angaende kastrering enligt lagen (1944:133) om ka sirering el er

sterilisering enligt lagen (1941:282) om sterilisering, om gi ,ij,
samtycke till åtgärden e j lämnats.

42 § Offentligt biträde skall utses för den som åtgärden avser, om det

behövs för tillvaratagande av dennes rätt. Vid bedömningen a v
behovet skall särskilt beaktas om i väsentligt hänseende motstridiga

sakuppgifter lämnats under utredningen eller betydelsefulla s akför­

hållanden i övrig t är oklara.

43 § Offentligt biträde förordnas av rättshjälpsnämnd efter ansökan
av den som åtgärden avser eller anmälan av den myndighet som hand­

lägger målet eller ärendet.

Förordnande gäller även när talan fullföljes eller meddelat b eslui

underslälles annan myndighets prövning eller saken överlämnas til!

annan myndighets avgörande.

Ansökan eller anmälan upptages av den rättshjälpsnämnd inom van

verksamhetsområde den som åtgärden avser är bosatt eller, i frägaora
den som ej är bosatt i land et, av den rättshjälpsnämnd som Konungen

bestämmer.

.

Ansökan eller anmälan får upptagas av annan rättshjälpsnämnd sn

som följer av tredje stycket, om nämnden finner särskilda skäl ore

ligga.

\.

252

44 § Har den som åtgär den avser till offentligt biträde själv förelagd

någon som är lämplig, skall denne förordnas, om ej hans

|

skulle medföra avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskil as

föranleder annat.

I fråga om offentligt biträde äger bestämmelserna i 21 § ^ ij

tredje styckena, 22 § första och andra styckena samt 23 §

tillämpning.

,

Ersättning till offentligt biträde fastställes av rättshjälps"dni

och utgår av allmänna medel.

45 § I mål eller ärende som avses i 41 § får offentligt
ansia ta om sådan utredning som är skäligen

.'j'Lacn'"''

agan e av dcns rätt som åtgä rden avser och som ej kan er ' -

l^yn Ig vet som handlägger målet eller ärendet. Har

jgnsoid

J utsetts, få r rättshjälpsnämnd som avses i 43 § på ansökan a

atgarden avser besluta om utredning.

¬

background image

Den som efter beslul av offentligt biträde eller rätishjälpsnämnd

SFS 1973:118

j^jdverkat vid utredning har rätt till ersättning av allmänna medel

bestämmelser som Konungen meddelar. Ersättningen fastställes

avrättshjälpsnämnden.

50 § Bestämmelserna i denna lag om angelägenhet, som skall prövas
av förvaltningsmyndighet, gäller även sådant ärende vid allmän

domstol, krlgsräit eller arbetsdomstolen, som avser domstolens för­

valtande verksamhet.

Penna lag träder i kraft den I ju li 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterräita. Till

Yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med

Vart kungl. sigill bek räfta låtit.
Stockholms slott den 2 mans 1973.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(LS.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.