SFS 1975:1302

751302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975; 1302

om ändring i rätts hjälpslagen (1972:429);

Utfärdad den 11 december 1975.

den 29 dec. 1975

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 5, 9, 16, 19, 22, 23, 25, 31 och

39 §§ rättshjälpslagen {1972:429E skall ha nedan angivna lydelse.

5

Rättshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och minst två

andra ledamöter, av vilka en icke är advokat. Vid avgö rande av ärende,

som är av principiell betydelse eller annars av särskild vikt, skall dock
samtliga ledamöter deltaga.

Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål äger motsva­

rande tillämpning när ärende avgöres av rättshjälpsnämnd. Ordfö­
randen skall dock säga sin mening först.

I den utsträckning regeringen bestämmer får tjänsteman vid rätts­

hjälpsnämnden på nämndens vägnar slutligt pröva rättshjälpsärende.

9 §'' Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga

angelägenhet som rättshjälpen avser. Bestämmelser om att den rätts­

sökande har att själv helt eller delvis betala kostnad för rättshjälp finns

i 16 § andra stycket och 27 § första stycket andra punkten.

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

1. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rätts­

sökandes rätt,

2. bevisning vid allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller

bostadsdomstolen samt nödvändig utredning i a ngelägenhet, som kan
komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas av skilje­
män,

3. utredning i ange lägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol

eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för

tillvaratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom

myndigheten,

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare

och för vårdare eller annan, som måste anlitas i sa mband med instäl­

lelse inför domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse

ålagts, eller i samband med inställelse för blodundersökning eller

annan undersökning rörande ärftliga egenskaper i mål om äktenskaplig

börd eller faderskapet till ba rn utom äktenskap,

5. avgift som enligt expeditionskungörelsen (1964:618) utgår för

ansökan och expedition vid allm än domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen
eller bostadsdomstolen, dock ej i fråga om sådan rättens expedition
som utfärdas endast på särskild begäran om icke expeditionen begäres
innan avgörandet i huvu dsaken vunnit laga kraft, samt avgift som utgår
enligt exekutionsavgiftskungörelsen (1971:1027),

6. kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt, arbets­

domstolen eller bostadsdomstolen,

' Prop. 1975/76:47, JuU 17, rskr 112 .

Lagen omtryckt 1973 ; 1973: 247.

^ Senaste lydelse 1974: 1091.

Senaste lydelse 197 4: 109 1.

2365

¬

background image

SFS 1975:1302

7. vad av allmänna medel utgått i er sättning för översättning eller i

ersättning enligt 4 eller 5 § lagen (1958:642) angående blodundersök'-

ning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av fader­

skapet till barn utom äktenskap eller enligt föreskrift i rättegångs­

balken eller 3 § första stycket nämnda lag för bevisning som rätten

självmant föranstaltat om,

8. skiftesman som av domstol förordnals att verkställa bodelning

med anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad.

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rätts­

sökandes kostnad för blodundersökning eller annan undersökning

rörande ärftliga egenskaper i mål om äktenskaplig börd eller fader­

skapet till ba rn utom äktenskap.

16 § Anlitar den rättssökande advokat eller biträdande jurist på

advokatbyrå får, så länge kostnaderna för rättshjälpen ej överstiger

maximibeloppet för den rättssökandes kostnadsbidrag, allmän rätts­
hjälp lämnas utan beslut av rättshjälpsnämnden. Vad som sagts nu

gäller ej fall, som avses i 7 § första stycket, eller angelägenhet rörande

bodelning med anledning av äkte nskapsskillnad eller boskillnad.

Skyldigheten att utge kostnadsbidrag fullgöres genom att den rätts­

sökande till biträdet betalar dennes ersättning och svarar för övriga

kostnader för rättshjälpen.

19

Bifalles ansökan om allmän rättshjälp, fastställer rättshjälps­

nämnden samtidigt det för sökanden gällande maximibeloppet.

Kan sökanden ej själv eller genom någon som i t jänsteställning eller

annars lämnar honom bistånd behörigen tillvarataga sin rätt, får lätts-

hjälpsnämnden på sökandens begäran förordna biträde.

I angelägenhet, som kan antagas bli prövad enligt lagen (1974:8) om

rättegången i tvistemål om mindre värden, får biträde förordnas endast

om särskilda skäl föreligger med hänsyn till sökandens personliga
förhållanden eller sakens beskaffenhet. I ärende om bodelning med

anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad får biträde förordnas
endast om särskilda skäl föreligger med hänsyn till makarnas förhål­
landen eller boets beskaffenhet.

När biträde kan förordnas enligt 20 kap. 19 § föräldrabalken,

förordnas ej biträde enligt denna lag.

2366

22

Biträde och skiftesman har rätt till skälig ersättning för arbete,

tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Regeringen eller, efter

regeringens bemyndigande, centralmyndigheten fastställer taxa som

skall tillämpas vid bestämmande av ersättning.

Har biträde eller skiftesman genom vårdslöshet eller försummelse

föranlett kostnad för rättshjälpen, skall de tta beaktas vid ersä ttningens
bestämmande.

Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid allmän

domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen av dom­
stolen. Ersättning till biträde i an nat fall och till skif tesman fastställes
av räitshjälpsnämnden.

^ Sena ste lydelse 1974:11.

^ Sen aste lydelse 1974:1091.

¬

background image

23 § Biträde får ej förbehålla sig eller mottaga ersättning av sin

SFS 1975:1302

huvudman utöver vad som följer av 22 §. Har det skett, är förbehållet
utan verkan och skall biträdet återbetala vad han uppburit för mycket.

1 fråga om ersättning till skiftesman skall vad som har sagts nu äga

motsvarande tillämpning.

25 §"' 1 angelägenhet, som ej handlägges vid allmän domstol, krigsrätt,

arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen, beslutar biträde om utred­

ning. Har biträde ej förordnats, beslutar rätlshjälpsnämnden. Har i

ärende om bodelning förordnats skiftesman, beslutar denne om utred­

ning.

Den som medverkat vid utredning som avses i förs ta stycket har rätt

till ersättning enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Ersätt­

ningen bestämmes av rättshjälpsnämnden.

31

I fråga om part som åtnjuter allmän rättshjälp i mål elle r ärende

vid allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomslolen
äger i fråga om kostnaderna för rättshjälpen bestämmelse i lag om

parts rättegångskostnad tillämpning utom beträffande ersättning för
ränta. Motpart eller annan som är ersättningsskyldig för sådana
kostnader skall åläggas att utge ersättningen till statsverket.

Vinner makar efter gemensam ansökan boskillnad eller äktenskaps­

skillnad och har ena maken åtnjutit allmän rättshjälp, skall rätten, om

det ej' med hänsyn till omständigheterna är obilligt, ålägga andra

maken att betala statsverket hälften av kostnaderna för rättshjälpen.

Har i ärend e om bodelning skiftesman förordnats och har ena maken

åtnjutit allmän rättshjälp, skall rättshjälpsnämnden, om det ej med

hänsyn till omständigheterna är obilligt, ålägga andra maken att betala

statsverket hälften av kostnaderna för skiftesmannen och för utredning
som denne har föranstaltat om. Beslutet får verkställas enligt vad som
är föreskrivet om domstols dom.

Skall i ann at fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mellan

parter, äger därom gällande bestämmelser motsvarande tillämpning i

fråga om kostnaderna för allmän rättshjälp åt part. Därvid skall betal­
ningsskyldighet åläggas mot statsverket för dessa kostnader i deras
helhet eller till viss kvotdel utan angivande av bestämt belopp.

39 § Beslut om rättshjälp enligt 36 § m eddelas på ansökan av den till­

talade. Sådant beslut meddelas av den domstol där målet är anhängigt.

Har rätten skilt saken från sig få r den, till dess talan fullföljts av den

tilltalade eller tiden för sådan talan utgått, bevilja honom rättshjälp i
högre rätt.

Föreligger omständighet som anges i 34 § första stycket 2 beträf­

fande den tilltalade, skall domstolen förordna att rättshjälpen skall
upphöra. Dömes den tilltalade för brottet, skall han utan hinder av vad

som föreskrives i 38 § första stycket åläggas att betala hela kostnaden

för rättshjälpen.

Ändras den tilltalades ekonomiska förhållanden i sådan mån att han

•' Senaste lydelse 1974:1091.

8 Se naste lydelscl974:1091.

¬

background image

SFS 1975:1302

ej längre är berättigad till r ättshjälp, skall domstolen förordna att rätts­

hjälpen skall upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

De nya bestämmelserna om rättshjälp i äre nde om bodelning gäller

ej i fråga om rättshjälp som begärts före ikraftträdandet.

På reg eringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.