SFS 1979:347

790347.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:347

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom från trycket

den I4juni 1979

utfärdad den 17 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs att 10 § rättshjälps lagen (1972:429)2

skall ha nedan an givna lydelse.

10 § Skall den som beviljats allmän rättshjälp ställa säkerhet för att få till
stånd kvarstad, skingringsförbud eller annan handräckning enligt rätte­

gångsbalken, utsökningslagen (1877:31 s. 1) eller konkurslagen (1921:
225), får rättshjälpsnämnden utfärda ansvarsförbindelse på statens vägnar.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om verkställighet

enligt 41 eller 42 § utsökningslagen, om allmän rättshjälp beviljats i v erk­
ställighetsärendet.

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften såsom

kostnad för rättshjälpen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

SVEN ROMAN US

Bengt Lambe

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1978/79:105, LU 19 , rskr309.

2 Lagen omtryckt 1979: 240.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.