SFS 1979:240

790240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:240

Lag

Utkom från trycket

den 22 m aj J979

om ändring i rättslijälpslagen (1972:429);

Utfärdad den 10 maj 1979.

c- !⬢

tnJigt riksdagens besluU föreskrivs i från-,

'^'<1

(1972:429)=

'

om rattshjäJpslagen

f.

522

g r��"' '^^«'79:90. JUU 30, rskr 268.

Lagen omtryckt 1976 :626.

fv,

'"fr

¬

background image

dels att rubriken närmast före 18 § skall utgå,

dels att 2-4. 6-12. 15-34. 36, 37 och 39-50 §§ samt rubrikerna närmast

före 9, 11 och 16 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i lagen skall införas fem nya paragrafe r, 5 a, 5 b, 9 a, 18 a och 49 a

§§. samt närmast före 20, 22. 24, 26, 27, 31, 33 och 34 §§ nya rubriker av

nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träd er i kraft.

SFS 1979:240

Inledande bestämmelser

1 § Rättshjälp enligt den na lag utgår såsom allmän rättshjälp (6-34 §§),

rättshjälp åt misstänkt i brottmål (35-40 §§), rättshjälp genom offentligt

biträde (41 -45 §§) och rådgivning (46-48 §§).

2 § Biträde och rådgivning enligt denna lag lämnas, när annat icke anges i

lagen, av advokat eller biträdande jurist på allmän eller enskild advokat­

byrå. Regeringen meddelar närmare bestämmelser om vem som enligt

denna lag är biträdande jurist på enskild advokatbyrå.

3 § För handläggning av vissa ärenden om rättshjälp finns rättshjälps­

nämnder, Verksamhetsområde för rättshjälpsnämnd bestämmes av rege­

ringen.

Skall ärende om allmän rättshjälp handläggas av rättshjälpsnämnd,

upptages ärendet av den rättshjälpsnämnd inom vars verksamhetsområde

den rättssökande är bosatt eller, om den rättssökande är dödsbo, den
avlidne var bosatt. I fråga om den som ej är bosatt i landet eller dödsbo
efter den som ej var bosatt här, upptages ärendet av den rättshjälpsnämnd

som regering en b estämmer.

Skall ärende om rättshjälp genom offentligt b iträde handläggas av rätts­

hjälpsnämnd, upptages ärendet av den rättshjälpsnämnd inom vars

verksamhetsområde den som åtgärden avser är bosatt eller, i fråga om den
som ej är bosatt i landet, av den rättshjälpsnämnd som regeringen bestäm­

mer.

Rättshjälpsnämnd står under tillsyn av dom stolsverket.
Regeringen f år förordna att rättshjälpsnämnd skall vara delad i avdel­

ningar. Vad som föreskrives om nämnd äger motsvarande tillämpning på

sådan avdelning.

4 § Rättshjälpsnämnd består av ordförande, som skall vara lagfaren o ch

erfaren i domarv ärv, samt fyra andra ledamöter. Av dess a skall tv å vara
advokater, en anställd på allmän ad vokatbyrå och en enskilt verksam. De

två övriga skall vara svenska medborgare och myndiga.

Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter för viss tid. För ord­

förande skall finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om ordförande

äger motsvarande tillämpning på ersättare. I övrigt får regeringen utse

erforderligt antal e rsättare.

5 § Rättshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och minst två andra
ledamöter, av vilka en ick e är advokat. Vid avgöra nde av ärende, som är

523

\

¬

background image

\

SFS 1979:240

av principiell betydelse eller annars av särskild vikt, skall dock samtliga

ledamöter deltaga.

Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål äger motsvarande

tillämpning när ärende avgöres av rättshjälpsnämnd. Ordföranden skall

dock säga sin mening först.

1 den utsträckning regeringen bestämmer får tjänsteman vid rättshjälps­

nämnden på nämndens vägnar slutligt pröva rättshjälpsärende.

5 a § För prövning av besvär i vissa fall enligt denna lag finns besvärs-

nämnden för rättshjälpen. Den består av ordförande och sex andra leda­
möter. Ordföranden och ytterligare en ledamot skall vara lagfarna och

erfarna i d omarvärv. Av övriga ledamöter skall två vara advokater, en

anställd på allmän a dvokatbyrå och en enskilt verksam. �&terstående tre
ledamöter skall vara svenska medborgare och myndiga.

Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter för viss tid.
För de ledamöter som skall var a lagfarna och erfarna i domarvärv skall

finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om sådan ledamot äger mot­
svarande tillämpning på er sättare. 1 övrigt får regeringen utse erforderlig t

antal ersättare.

Besvärsnämnden är beslutfor med ordföranden och minst fem andra

ledamöter. 5 § andra stycket äger motsvarande tillämpning på besvärs­

nämnden.

Regeringen får förordna att besvärsnämnden skall vara delad i avdel­

ningar. Vad som föreskrives om nämnd äger motsvarande tillämpning på

sådan avdelning.

5 b §

Med domstol förstås i denna lag allmän do mstol, allmän förvalt­

ningsdomstol, bostadsdomstolen, forsäkringsöverdomstolen, försäkrings­
rätt, marknadsdomstolen, patentbesvärsrätten, arbetsdomstolen, mellan-
kommunala skatterätten och krigsrätt, Vad i lagen sägs om domstol skall

även gälla arrendenämnd, hyresnämnd, statens va-nämnd och över-

exekutor.

524

Allmän rättshjälp

Tillämpningsområdet
6 §

Allmän rättshjälp beviljas fysisk person i rättslig angelägenhet, om

han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst ej överstiger

ett gränsbelopp som motsvarar åtta gånger det enligt lagen (1 962:381) om
allmän forsäkring bestämda basbeloppet för oktober året innan rättshjälp

begäres.

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till a nnans underhåll,

ökas gränsbeloppet med vad som motsvarar ett halvt basbelopp för var
och en till vilkens underhåll han sålunda bidrager.

�r den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av

förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt

nedsatt på grund av s kuldsättning eller annan .särskild omständigh et, skall

den beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges
eller fråndrages.

¬

background image

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, domstolsverket

meddelar närmare föreskrifter för beräkning av den rättssökandes eko­
nomiska förhållanden.

7 §

Allmän rättshjälp beviljas dödsbo i rättslig angelägenhet, om boet

behöver sådant bistånd och det med hänsyn till boets behållning och del­

ägarnas ekonomiska förhållanden är skäligt.

Avlider den som har allmän rättshjälp, utgår därefter rättshjälpen till

dödsboet.

SFS 1979:240

8 § Allmän rättshjälp får ej beviljas

1. i angelägenhet som skall prövas eller på a nnat sätt behandlas utom

riket, om ej den rättssökande är bosatt här och särskilda skäl föreligger för

rättshjälp.

2. den som är bosatt utom riket, om han e j är svensk medborgare eller

om särskilda skäl ej föreligger för rättshjälp.

3. näringsidkare i angelägenhet som uppkommit i hans näringsverk­

samhet, om ej skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till verks amhetens
art och begränsade omfattning, hans ekonomiska och personliga för­

hållanden eller omständigheterna i övrigt,

4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rättssökande, om över­

låtelsen kan antagas ha ägt rum i syfte at t åstadkomma fördel vid prövning
av begäran om r ättshjälp,

5. för upprä ttande av självdeklaration,
6. den som ej har befogat intresse av att få sin sak behandlad.

I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och

normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rätts­

hjälp ej skall beviljas.

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att med­

borgare i viss främmande stat i fråga om allmän rättshjälp skall vara lik­

ställd med svensk medborgare.

Förmåner m.m.

9 § Vid allmän rättshjäl p betalar staten kostnaderna i den rättsliga ange­

lägenhet som rätt shjälpen avser.

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

1. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes

rätt,

2. bevisning vid allmän domstol, bostadsdomstolen, marknadsdom­

stolen, arbetsdomstolen eller krigsrätt samt nödvändig utredning i ange­

lägenhet, som kan komma under sådan domstols prövning eller som skall

prövas av skiljemän,

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol

eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad f�r till­

varatagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndig­
heten,

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och

för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse inför
domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts, eller i sam-

525

\

¬

background image

\

SFS 1979: 240

band med inställelse för biodundersökning eller annan undersökning
rörande ärftliga egenskaper i mål o m faderskap enligt 3 kap. föräldrabalken

eller läkarundersökning enligt 21 ka p. 10 § samma balk,

5. tilläggsavgift som utgår enligt exekutionsavgiftskungörelsen

(1971:1027),

6. vad av allmänna medel utgått i e rsättning för översättning eller i er­

sättning enligt 4 eller 5 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid

utredning av faderskap eller enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 §

första stycket nämnda lag för bevisning som rätten självmant föranstaltat

om.

7. skiftesman som av domstol förordnats att verkställa bodelning med

anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad,

8. medling enligt 42 kap. 17 § rä ttegångsbalken.

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 a nses ej den rätts­

sökandes kostnad för blodundersökning eller annan undersökning rörande
ärftliga egenskaper i mål om faderskap enligt 3 kap. föräldrabalken,

4'

9 a § Den som beviljats allmän rättshjälp är i m ålet eller ärendet befriad

från avgift för ansökan och för expedition enligt expeditionskungörelsens

(1964:618) avgiftslista, avdelningarna 1 och 11 sa mt avdelning 111 under

rubriken Utsökning m.m. Avgiftsfriheten för expedition gäller endast i den

mån expeditionen är erforderlig för den rättssökande. Avgiftsfriheten

gäller ej i fråga om sådan expedition som utfärdas endast på särskild

begäran, om icke expeditionen begäres innan avgörandet i huvudsaken

vunnit laga kraft.

Den som beviljats allmän rättshjälp i angelägenhet som lett till verk-

ställbart avgörande eller i mål om verkställighet är befriad från skyldighet
att förskjuta och betala utsökningsavgift och försäljningsavgift enligt
exekutionsavgiftskungörelsen (1971:1027).

Kostnader för kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol,

bostadsdomstolen, arbetsdomstolen eller krigsrätt skall, såvitt de belastar

den som beviljats allmän rättshjälp, utgå av allmänna medel.

10 § Skall den som beviljats allmän rättshjälp ställa säkerhet för att få till

stånd kvarstad, skingringsförbud eller annan handräckning enligt rätte­

gångsbalken eller utsökningslagen (1877:31 s. I), får rättshjälpsnämnden

utfärda ansvarsförbindelse på statens vägnar.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om verkställighet

enligt 41 eller 42 § utsökningslagen, om allmän rättshjälp beviljats i
verkställighetsärendet.

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften såsom

kostnad för rättshjälpen.

526

Rättshjälpsavgift
11 §

Den rättssökande skall bidraga till de kostnader för allmän rätts­

hjälp som avses i 9 oc h 10 §8 ge nom att betala rättshjälpsavgift enligt vad

som sägs i 12 - 15 88.

¬

background image

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, domstolsverket

SFS 1979:240

meddelar närmare föreskrifter för beräkning av maximibelopp för rätts­

hjälpsavgift.

12 §

�verstiger ej den rättssökandes beräknade årsinkomst ett gräns­

belopp som motsvarar tre gånger det basbelopp som anges i 6 § första styc­
ket, utgör maximibeloppet för rättshjälpsavgiften en hundradel av bas­
beloppet, jämnad till närmast lägre tiotal kronor. Maximibeloppet får
nedsättas om särskilda skäl föreligger.

�r inkomsten högre än som anges i första stycket, utgör maximibeloppet

för rättshjälpsavgiften

en tjugondel av den del av den rättssökandes inkomst som överstiger tre

men ej fem gånger basbelop pet,

en femtondel av den del av inkomsten som överstiger fem men e j sex

gånger basbeloppet,

en tiondel av den del av inkomsten som överstiger sex men ej sju gånger

basbeloppet,

hälften av den inkomst som överstiger sju men ej åtta gånger bas­

beloppet.

Vid tillämpning av andra stycket iakttagas att inkomsten jämnas till

närmast lägre tusental kronor, att maximibeloppet jämnas till närmast

lägre tiotal kronor och att lägsta maximibelopp utgör en hundradel av bas­

beloppet, jämnad till närm ast lägre tiotal kronor.

13 § Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans under­

håll. ökas gränsbelopp enligt 12 § första eller andra stycket med vad som
motsvarar hälften av där angivet basbelopp for var och en till vilkens

underhåll han sålunda bidrager.

�r den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av

förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt

nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall

den beräknade års inkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges

eller fråndrages.

14 § Söker dödsbo rättshjälp, utgör maximibeloppet ett med hänsyn till

boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden skäligt belopp.

15 §

1 samband med att allmän rättshjälp beviljas, faslställes det för

sökanden gällande maximibel oppet.

Undergår inkomst eller sådant forhållande som avses i 13 ell er 14 §

väsentlig förändring innan rättshjälpsärendet avslutats, skall maximi­

beloppet jämkas efter vad som är skäligt, dock ej under vad som redan

betalats i rättshjälpsavgift. Jämkning skall också ske, om väsentlig fel­
bedömning gjorts, när maximibeloppet tidigare bestämdes.

Fråga om jämkning upptage s endast om särskild anledning därtill fram­

kommit.

527

\

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.