SFS 1981:5

810005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.. •/. .

Lag

öm ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 8 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 och 47 §§ rättshjälpslagen

(1972: 429)2 skall ha nedan angivna lydelse.

12 § Överstiger ej den rättssökandes beräknade årsinkomst ett gränsbe­

lopp som motsvarar två gånger det basbelopp som anges i 6 § första styc­
ket. utgör maximibeloppet för rättshjälpsavgiften en och en halv procent

av basbeloppet, jämnad till närmast lägre tiotal kronor. Maximibeloppet

får nedsättas om särskilda skäl föreligger.

Är inkomsten högre än som anges i första stycket, utgör maximibeloppet

för rättshjälpsavgiften

en tjugofemtedel av den del av den. rättssökandes inkomst som översti­

ger två men ej tre gånger basbeloppet,

en tjugondel av den del av inkomsten som överstiger tre men ej fyra

gånger basbeloppet,

en femtondel av den del av inkomsten som överstiger fyra men ej fem

gånger basbeloppet,

en tiondel av den del av inkomsten som överstiger fem men ej sex gånger

basbeloppet,

en femtedel av den del av inkomsten som överstiger sex men ej sju gång­

er basbeloppet,

hälften av den inkomst som överstiger sju men ej åtta gånger basbelop­

pet.

Vid t illämpning av andra stycket iakttages att inkomsten jämnas till när­

mast lägre tusental kronor, att maximibeloppet jämnas till närmast lägre

tiotal kronor och att lägsta maximibelopp utgör en och en halv procent av

basbeloppet, jämnad till närmast lägre tiotal kronor.

47 § Rådgivning sker mot en avgift som motsvarar en halv procent av det

basbelopp som anges i 6 § första stycket för varje påbörjad tidsperiod om

15 minuter. Avgiften för rådgivningen jämnas till närmast lägre tiotal kro­
nor. Avgiften får nedsättas så att den ej överstiger det maximibelopp för
rättshjälpsavgiften som skulle ha fastställts om allmän rättshjälp hade be­

viljats. För vad som nedsatts utgår ersättning av allmänna medel till den
som meddelat rådgivning.

Beviljas allmän rättshjälp efter rådgivning, skall kostnaden för rådgiv­

ningen anses som en kostnad för den allmänna rättshjälpen. Erläggande av
rådgivningsavgift skall anses som betalning på rättshjälpsavgift.

SFS 1981:5

Utkom från trycket

den 22 januari 1981

' Prop. 1980/81: 20, JuU 17 , rskr 65.

^ Lag en omtryckt 197 9:240.

2-SFS 1981

17

¬

background image

\

^

-v r

SFS 1981:5

Denna lag träder i kraft den 1 a pril I98I.
Äldre bestämmelser gäller alltjämt i rättshjälpsärenden där allmän rätts­

hjälp har beviljats före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

HÅKAN WINBERG

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.