SFS 1981:1288

811288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1288

om ändring i Sägen (1981:830) om ändring i

Utkom från trycket

rättslljälpslagen (1972:429);

den 28 december I98I

Utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 33 § rättshjälpslagen (1972:429)2,

i den lyd else paragrafen har erhållit genom lagen (1981:830) om ändring i
nämnda lag, skall ha nedan angivna lydelse.

33 § Har motpart eller annan enligt 31 § ålagts ersättningsskyldighet för

rättshjälpskostnader, skall ersättningen utges till statsverket, om ersätt­
ningen till den del den motsvarar den rättssökandes rättshjälpsavgift utgör
högst fem procent av det basbelopp som anges i 6 § första stycket. Den
rättssökande skall i s ådant fall berättigas att av statsverket återfå ett be­

lopp motsvarande erlagd rättshjälpsavgift.

�verstiger den del av ersättningen som motsvarar den rättssökandes

rättshjälpsavgift fem procent av basbeloppet, skall den ersättningsskyldige
utge belopp motsvarande rättshjälpsavgiften till den rättssökande och åter­

stoden till statsverket.

Har ersättningsskyldighet ej ålagts till fullt belopp skall vad i första och

andra styckena sägs om rättshjälpsavgift avse den del av avgiften som sva­

rar mot fördelningen av ersättningsskyldigheten.

Har allmän rättshjälp beviljats sökande i ärende angående verkställighet

enligt utsökningsbalken, skall bestämmelserna i första-tredje styckena
om ersättning tillämpas också f fråga om särskild avgift enligt förordningen
(1981:1185) om u tsökningsavgifter som i ärendet uttagits hos motparten.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:28, JuU 19, rskr 1 05.

2 Lagen omtryckt 1979:240.

2491

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.