SFS 1981:1288

811288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:HIEHTP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:PZILYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:PZILYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PZILYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:656px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1981:1288 </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i S�gen (1981:830) om �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">r�ttsllj�lpslagen (1972:429); </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft12">den 28 december I98I </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 17 december 1981. </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 33 � r�ttshj�lpslagen (1972:429)2, </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14">i den lyd else paragrafen har erh�llit genom lagen (1981:830) om �ndring i <br/>n�mnda lag, skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">33 � Har motpart eller annan enligt 31 � �lagts ers�ttningsskyldighet f�r </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14">r�ttshj�lpskostnader, skall ers�ttningen utges till statsverket, om ers�tt�<br/>ningen till den del den motsvarar den r�ttss�kandes r�ttshj�lpsavgift utg�r <br/>h�gst fem procent av det basbelopp som anges i 6 � f�rsta stycket. Den <br/>r�ttss�kande skall i s �dant fall ber�ttigas att av statsverket �terf� ett be�</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">lopp motsvarande erlagd r�ttshj�lpsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">�verstiger den del av ers�ttningen som motsvarar den r�ttss�kandes </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14">r�ttshj�lpsavgift fem procent av basbeloppet, skall den ers�ttningsskyldige <br/>utge belopp motsvarande r�ttshj�lpsavgiften till den r�ttss�kande och �ter�</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">stoden till statsverket. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft12">Har ers�ttningsskyldighet ej �lagts till fullt belopp skall vad i f�rsta och </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">andra styckena s�gs om r�ttshj�lpsavgift avse den del av avgiften som sva�</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">rar mot f�rdelningen av ers�ttningsskyldigheten. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">Har allm�n r�ttshj�lp beviljats s�kande i �rende ang�ende verkst�llighet </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14">enligt uts�kningsbalken, skall best�mmelserna i f�rsta-tredje styckena <br/>om ers�ttning till�mpas ocks� f fr�ga om s�rskild avgift enligt f�rordningen <br/>(1981:1185) om u ts�kningsavgifter som i �rendet uttagits hos motparten. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft12">Peter L�fmarck </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1981/82:28, JuU 19, rskr 1 05. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">2 Lagen omtryckt 1979:240. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft12">2491 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1981:1288

om �ndring i S�gen (1981:830) om �ndring i

Utkom fr�n trycket

r�ttsllj�lpslagen (1972:429);

den 28 december I98I

Utf�rdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 33 � r�ttshj�lpslagen (1972:429)2,

i den lyd else paragrafen har erh�llit genom lagen (1981:830) om �ndring i
n�mnda lag, skall ha nedan angivna lydelse.

33 � Har motpart eller annan enligt 31 � �lagts ers�ttningsskyldighet f�r

r�ttshj�lpskostnader, skall ers�ttningen utges till statsverket, om ers�tt�
ningen till den del den motsvarar den r�ttss�kandes r�ttshj�lpsavgift utg�r
h�gst fem procent av det basbelopp som anges i 6 � f�rsta stycket. Den
r�ttss�kande skall i s �dant fall ber�ttigas att av statsverket �terf� ett be�

lopp motsvarande erlagd r�ttshj�lpsavgift.

�verstiger den del av ers�ttningen som motsvarar den r�ttss�kandes

r�ttshj�lpsavgift fem procent av basbeloppet, skall den ers�ttningsskyldige
utge belopp motsvarande r�ttshj�lpsavgiften till den r�ttss�kande och �ter�

stoden till statsverket.

Har ers�ttningsskyldighet ej �lagts till fullt belopp skall vad i f�rsta och

andra styckena s�gs om r�ttshj�lpsavgift avse den del av avgiften som sva�

rar mot f�rdelningen av ers�ttningsskyldigheten.

Har allm�n r�ttshj�lp beviljats s�kande i �rende ang�ende verkst�llighet

enligt uts�kningsbalken, skall best�mmelserna i f�rsta-tredje styckena
om ers�ttning till�mpas ocks� f fr�ga om s�rskild avgift enligt f�rordningen
(1981:1185) om u ts�kningsavgifter som i �rendet uttagits hos motparten.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Peter L�fmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:28, JuU 19, rskr 1 05.

2 Lagen omtryckt 1979:240.

2491

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.