SFS 1981:1200

811200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1200

i il

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom frän trycket

ji i!

den 21 december 1981

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § rättshjälpsl agen (1972:429)^

skall ha nedan angivna lydelse.

6 § Allmän rättshjälp beviljas fysisk person i rättslig angelägenhet, om

han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst ej överstiger

ett gränsbelopp som motsvarar åtta gånger det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde året innan rättshjälp begäres.

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll,

ökas gränsbeloppet med vad som motsvarar ett halvt basbelopp för var
och en till vilkens underhåll han sålunda bidrager.

Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av för­

mögenhetsinnehav eller annan särskild omständi ghet eller väsentli gt ned­
satt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den

beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges eller

fråndrages.

' Prop. 1981/82:50, SfU 6, rskr 85.

^ Lagen omtryckt 1979:240.

2i^5

¬

background image

\

SFS 1981:1200

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, domstolsverket med­

delar närmare föreskrifter för beräkning av den rättssökandes ekonomiska
förhållanden.

CARL AXEL PETRI

Denna lag träder i kraft den I januar i 1982. I fråga om rättshjälp som be­

gärs före utgången av år 1982 tillämpas äldre bestämmelser.

^

>1

På regeringens vägnar

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

;

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.