SFS 1981:1200

811200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1200

i il

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom frän trycket

ji i!

den 21 december 1981

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § rättshjälpsl agen (1972:429)^

skall ha nedan angivna lydelse.

6 § Allmän rättshjälp beviljas fysisk person i rättslig angelägenhet, om

han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst ej överstiger

ett gränsbelopp som motsvarar åtta gånger det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde året innan rättshjälp begäres.

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll,

ökas gränsbeloppet med vad som motsvarar ett halvt basbelopp för var
och en till vilkens underhåll han sålunda bidrager.

�r den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av för­

mögenhetsinnehav eller annan särskild omständi ghet eller väsentli gt ned­
satt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den

beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges eller

fråndrages.

' Prop. 1981/82:50, SfU 6, rskr 85.

^ Lagen omtryckt 1979:240.

2i^5

¬

background image

\

SFS 1981:1200

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, domstolsverket med­

delar närmare föreskrifter för beräkning av den rättssökandes ekonomiska
förhållanden.

CARL AXEL PETRI

Denna lag träder i kraft den I januar i 1982. I fråga om rättshjälp som be­

gärs före utgången av år 1982 tillämpas äldre bestämmelser.

^

>1

På regeringens vägnar

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

;

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.