SFS 1986:657

860657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:657

Lag

Utkom från trycket

den 15juli 198 6

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 b, 24 och 25 §§ rättshjälpslagen

(1972:429)^ skall ha följande lydelse.

5 b § Med domstol förstås i denna lag allmän domstol, allmän förvalt­

ningsdomstol, bostadsdomstolen, försäkringsöverdomstolen, försäkrings­

rätt, marknadsdomstolen, patentbesvärsrätten och arbetsdomstolen. Vad i

lagen s ägs om domstol skall även gälla arrendenämnd, hyresnämnd och

statens va-nämnd.

24 § I den mån ej särskilda föreskrifter gäller, utgår ersättning för bevis­
ning i mål eller är ende vid allmän do mstol, bostadsdomstolen, marknads­

domstolen eller arbetsdomstolen med skäligt belopp enligt domstolens

bestämmande.

25 § I angelägenhet, som ej handlägges vid allmän domstol, bostadsdom­
stolen, marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen, beslutar rättshjälps­
nämnden om utredning. Utan hinder härav får biträde besluta om utred­
ning av mindre omfattning. Samma befogenhet tillkommer skiftesman som

förordnats i ärende om bodelning.

Den som medverkat vid u tredning som avses i första stycket har rätt till

ersättning enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Ingår utredningen i

mål eller ärende som har anhängiggjorts vid domstol fastställes ersättning­

en av domstolen. I annat fall bestämmes ersättningen av rättshjälpsnämn­
den.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

1304

' Prop, 1985/86:9. JuU 24. rskr. 213,
^ Lagen omtryckt 1983:4 87.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.