SFS 1986:1041

861041.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1041

Utkom från trycket

den 17 december 1986

Lag

om ändring i rätfshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 4 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 § rättshjälpslagen (1972:429)^

skall ha följande lydelse.

1832

8 § Allmän rättshjälp får ej beviljas

1. i angelägenhet som skall prövas eller på an nat sätt behandlas utom

riket, om ej den rättssökande är bosatt här och särskilda skäl föreligger för
rättshjälp,

2. utlänningar som varken är eller tidigare varit bosatta här, om det inte

finns särskilda skäl för rätt shjälp,

3. näringsidkare i angelägenhe t som uppkommit i hans näringsverksam­

het, om ej skäl föreligger för rättshjä lp med hänsyn till verksamhet ens art

och begränsade omfattning, hans ekonomiska och personliga förhållanden
eller omständigheterna i övrig t,

4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rä ttssökande, om överlåtel­

sen kan antagas ha ägt rum i syf te att åstadkomma fördel vid prövning av

begäran om rät tshjälp,

5. för upprättande av självdeklaration, äktenskapsförord eller testamen­

te,

6. i mål o m boskillnad enligt 9 kap. 2 § giftermålsbalken,

7. om frågan om rättshjälp kan a nstå till dess en annan rättslig angelä­

genhet, vari anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund, har av­

gjorts slutligt,

8. ägaren av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet som avser

fastigheten eller byggnaden, om han har eller borde ha haft rättsskyddsför­
säkring eller något annat liknande rättsskydd som o mfattar angelägenhe­
ten,

9. den som ej har befogat intresse av att få sin sak behandlad.

I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och

normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rätts­
hjälp ej skall beviljas.

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen föror dna att med­

borgare i en viss frä mmande stat och den som, utan att vara medborgare i

' Prop. 1985/86: 16!. JuU 1986/87: 2, rskr. 18,

^ L agen omtryckt 1983:487,

¬

background image

ri'

y&n staten, är bosatt där skall vara likställd med svensk medborgare i fråga

SFS 1986:1041

-• om allmän rättshjälp.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.