SFS 1987:450

870450.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:450

Utkom från trycket

den 17 juni 1987

Lag

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfardad den 21 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 och 9 a §§ rättshjälpslagen

(1972:429)^ skall ha följande ly delse.

9 § Vid allmän rättsh jälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga ange­

lägenhet som rättshjälpen avser.

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

1. biträde som varit behövligt fö r tillvaratagande av den rättssökandes

rätt,

2. bevisning vid allmän domstol, bostadsdomstolen, marknadsdomsto­

len, arbetsdomstolen eller krigsrätt samt nödvändig utredning i angelägen­

het, som kan komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas

av skiljemän,

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol

eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillva­
ratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndighe­

ten,

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare

och för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse
inför domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts, eller i

samband med inställelse för sådan blodundersökning eller annan under­
sökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (1958:642) om

blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap eller läkarundersök­

ning enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken,

5. ansökningsavgift enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de

allmänna domstolarna samt särskild avgift som skall betalas enligt förord­

ningen (1981: 1185) om utsöknings avgifter,

6. vad som av allmänna medel utgått i ersättning för översättning eller i

ersättning enligt 4 eller 5 § lagen (1958:642) om blodundcrsökning m. m.

978

' Prop. 1986/87:26, JuU 13 , rskr. 89,

^ L agen omtryckt 1983:487.

¬

background image

y édning av faderskap eller enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 §

spg 1987:450

stycket nämnda lag för bevisning som rätten självmant föranstaltat

j'i

. 2: skiftesman som av domstol förordnats att verkställa bodelning med
anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad,

8. medling enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken.

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rättsö­

kandes kostnad för sådan blodundersökning eller annan undersökning

förande ärftliga eg enskaper som avses i lagen (1958:642) om blodunder­
sökning m. m. vid ut redning av faderskap.

9 a § Den som har beviljats allmän rättshjälp är i målet eller ärendet

befriad från expeditionsavgifter enligt förordningen (1987:452) om avgifter

vid de allmänna dom stolarna och för avgifter enligt expeditionskungörel­
sens (1964:618) avgiftslista, avdelning I samt avdelning II under rubriken
Utsökning m. m. Avgiftsfriheten gäller endast i den mån den begärda
handlingen är erforderlig för den rättssökande. Avgiftsfriheten gäller inte i

fråga om handling som utfä rdas endast på särskild begäran, om inte hand­
lingen begärs innan avgöran det i h uvudsaken har vunnit laga kraft.

Den som beviljats allmän rättshjälp i angelägenhet som lett till verkställ-

bart avgörande, ansvarar inte för grundavgift och försäljningsavgift enligt

förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter. Detsamma gäller den
som har beviljats allmän rätt shjälp i ett mål om verkst ällighet.

Kostnader för kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, bostads­

domstolen, arbetsdomstolen eller krigsrätt skall, såvitt de belastar den som
beviljats allmän rättshjälp, utgå av allmänna medel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.