SFS 1987:806

870806.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:806

Lag

Utkom från trycket

oiTi ändring 1 fä ttshjälpslagen (1972:429);

den 9 juli 1987

utfärdad den 11 juni 198 7.

- a

,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8, 9, 16, 19, 22 , 23, 25 och 31 §§

-'v

rättshjälpslagen (1972; 429)^ skall ha följande l ydelse.

8

Allmän rättshjälp får ej beviljas

1. i angeläge nhet som skall prövas eller på ann at sätt behandlas utom

riket, om ej den rättssökande är bosatt här och särskilda skäl föreligger för
rättshjälp,

2. utlänningar som varken är eller tidigare varit bosatta här, om det inte

fmns särskilda skäl för rättshjälp,

3. näringsidka re i angelägenhet som uppkommit i hans näringsverksam­

het, om ej skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till verksamhetens art

och b egränsade omfattning, hans ekonomiska och personliga förhållanden
eller omständigheterna i övrigt,

' Prop. 1986/87:86, LU 26, rskr. 247.

" l.a gcn omtryckl 1983:487.

1916

' .Scnaslo lydcKc 1986: H)4 i (i kra fl genom 1987:806).

-Ti

• - i

•Q'

••k:

'

If

6r

¬

background image

4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rättssökande, om överlåtel-

SFS 1987:806

sen kan antagas h a ägt rum i sy fte att åstadkomma fördel vid prövning av

begäran om rättshjälp,

5. för upprättande av självdeklaration,

6. för upprättande av äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling,

7. om frågan om rättshjälp kan anstå till dess en annan rättslig angelägen­

het, vari anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund, har avgjorts

slutligt,

8. ägaren av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet som avser

fastigheten eller byggnaden, om han har eller borde ha haft rättsskyddsför­
säkring eller något ann at liknande rättsskydd som omfattar angelägenhe­

ten,

9. den som ej har befogat intresse av att få sin sak behandlad.

I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och

normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen fÖrordna at t allmän rätts­
hjälp ej skall beviljas.

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att med­

borgare i en viss främmande stat och den som, utan att vara medborgare i

den staten, är bosatt där skall vara likställd med sv ensk medborgare i fråga
om allmän rättshjälp.

9 § '* Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga ange­

lägenhet som rättshjälpen avser.

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

1. biträde som varit behövligt fö r tillvaratagande av den rättssökandes

rätt,

2. bevisn ing vid allmän domstol, bostadsdomstolen, marknadsdomsto­

len eller arbetsdoms tolen samt nödvändig utredning i ang elägenhet, som
kan komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas av

skiljemän,

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol

eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillva­

ratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndighe­
ten,

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och

för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse inför
domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts, eller i

samband med inställelse för sådan blodundersökning eller annan under­
sökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (1958:642) om

blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap eller läkarundersök­
ning enligt 21 ka p. 11 § föräldrabalken,

5. ansökningsavgift enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de

allmänna domstolarna samt särskild avgift som skall beta las enligt förord­

ningen (1981: 1185) om utsö kningsavgifter,

6. vad som av allm änna medel utgåt t i ersättni ng för översättning eller i

ersättning enligt 4 eller 5 § lagen (1958:642) om blodundersökning m. m.

vid utredning av faderskap eller enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 §

"Senaste lydelse 1987:450.

1917

¬

background image

SFS 1987:806

första stycket nämnda lag för bevisning som rätten självmant föranstaltat

om,

7. bodelningsförrättare som har förordnats av domstol att verkställa

bodelning med anledn ing av äktenskapsskillnad eller att verkställa sådan
bodelning mellan sambor som förrättas av annan anledning än att den ena

sambon har avlidit,

8. medling enligt 42 kap . 17 § rättegå ngsbalken.
Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rättssö­

kandes kostnad för sådan blodundersökning eller annan undersökning
rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (1958:642) om blodunder­
sökning m. m. vid utredning av faderskap.

16 § Allmän rättshjälp får, om ej annat följer av 17 §, beviljas av advokat
eller av biträdande jurist på advokatbyrå, om den rättsliga angelägenheten
avser

äktenskapsskillnad

underhållsbidrag till make eller barn

faderskap till barn

vårdnad
umgänge.
Advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå får ej bevilja allmän

rättshjälp för verkställighet av avgörande om underhållsbidrag, vårdnad

eller umgänge. Ej heller får advokat eller biträdande jurist bevilja allmän

rättshjälp

1. om den rättssökande är dödsbo,
2. om den rättssökande är bosatt utom riket,

3. om den rättsliga angelägenheten skall prövas eller på annat sätt

behandlas utom riket.

19 § Beviljas allmän rättshjälp, betalas därefter uppkommande kostna­

der enligt 9 och 10 §§ av allmänna medel. Av allmänna medel betalas även
biträdesersättning för tiden efter det att ansökan om rättshjälp kommit in
till de n myndighet som har att besluta om allmän rättshjälp. Detsamma
gäller biträdeskostnad som uppkommit före ansökningen hos myndighet,
om arbetet har varit av mindre omfattning eller brådskande art och ansök­

ningen har gjorts utan väsentligt dröjsmål eller om eljest synnerliga skäl

föreligger.

Vad som har sagts nu om ersättning till bitr äde gäller även i fråga om

ersättning till bode lningsförrättare.

I fråga om ersättning som avses i 9 § andra stycket 6 skall rätten, i stället

för att enligt 18 kap. 13 § rättegån gsbalken ålägga den som beviljats allmän

rättshjälp betalningsskyldighet, förklara att ersättningen utgör en kostnad

för rättshjälpen.

1918

22 § Biträde, bodelningsförrättare och medlare har rätt till skälig ersätt­

ning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Vid be­

dömningen av vad som är skäligt arvode skall uppdragets art och omfatt­

ning beaktas. Hänsyn skall också tas till andra oms tändigheter av betydel­

se, såsom den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med
samt den tid som har lagts ned på uppdraget. Regeringen eller, efter

¬

background image

regeringens b emyndigande, domstolsverket fastställer taxa som skall till-
lämpas vid bestämmande av ersättningen.

Har biträde, bödelningsförrättare eller medlare genom vårdslöshet eller

försummelse föranlett kostnad för rättshjälpen, skall detta beaktas vid

ersättningens bestämmande. Om biträde missbrukat sin behörighet att

bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution eller det eljest före­

ligger särskilda skäl, får ersättningen jämkas.

Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid domstol av dom­

stolen. Ersättning till biträ de i annat fall och till bodelningsförrättare fast­
ställes av rättshjälpsnämnden. Ersättning till medlare fastställes av dom­
stolen.

SFS 1987:806

23 § Biträde får ej förbehålla sig eller mottaga ersättning av sin huvud­

man utöver vad som följer av 22 §. Har det skett, är förbehållet utan
verkan och skall biträdet återbetala vad han uppburit för mycket. I fråga

om ersättning till bodelningsförrättare och till medlare skall vad som har
sagts nu äga motsvarande tillämpning.

25 § -^ I angelägenhet, som ej handlägges vid allmän domstol, bostads­
domstolen, marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen, beslutar rätts­

hjälpsnämnden om utredning. Utan hinder härav får biträde besluta om
utredning av mindre omfattning. Samma befogenhet tillkommer bodel­
ningsförrättare.

Den som medverkat vid utredning som avses i första stycket har rätt till

ersättning enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Ingår utredningen i

mål eller ärende som har anhängiggjorts vid domstol f astställes ersättning­

en av domstolen. I annat fall bes tämmes ersättningen av rättshjälpsnämn­
den.

31 § I fråga om part som åtnjuter allmän rättshjälp i mål eller är ende vid

domstol äger i fråga om kostnaderna för rättshjälpen bestämmelse i lag om

parts rättegångskostnad tillämpning utom beträffande ersättning för ränta.

Motpart eller annan som är ersättningsskyldig för sådana kostnader skall

"-Huggas att utge ersättningen enligt vad som sä gs i 33 §.

Om det döms till äktenskapsskillnad mellan makar efter gemensam

ansökan och den ena maken har åtnjutit allmän rättshjälp, skall rätten
ålägga den andra maken att betala staten hälften av kostnaderna för rätts­

hjälpen. Om maximibeloppet för den andra makens rättshjälpsavgift skulle
ha varit lägre än hälften av rättshjälpskostnaderna, skall åläggandet dock
begränsas till vad som motsvarar maximibeloppet. Ersättningsskyldighet
skall inte åläggas, om beloppet understiger en viss av regeringen fastställd

gräns. Ersättningsskyldighet skall heller inte åläggas om det med hänsyn

till omständigheterna annars är obilligt.

Har bodelnin gsförrättare förordnats och har ena maken åtnjutit allmän

rättshjälp, skall rätt shjälpsnämnden med mo tsvarande tillämpning av and-

.ra stycket besluta om k ostnaderna för bodelningsförrättaren och för utred­

ning som denne har föranstaltat om. Beslutet om ersättningsskyldighet får
verkställas enligt vad som är föreskrivet om allmän d omstols dom.

Senaste lydelse 1986:657.

1919

¬

background image

SFS 1987:806

Om den rättssökandes rättshjäipsavgift och tilläggsavgift tillsammans

^ .

med den ersättning som maken har ålagts att betala enligt andra och tredje

styckena överstiger rättshjälpskostnaderna, skall den rättssökande berätti­
gas att få tillbaka den överskjutande delen.

Skall i annat fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mellan

parter, äger därom gällande bestämmelser motsvarande tillämpning i fråga
om kostnaderna för allmän rättshjälp åt part. Därvid skall betalningsskyl-
dighet åläggas för dessa kostnader i deras helhet eller till viss kvotdel utan
angivande av bestämt belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Har allmän rättshjälp sökts före ikraftträdandet, gäller 8 § i dess äldre

lydelse.

3. Har någon med stöd av giftermålsbalken förordnats att vara skiftes-

'

man, skall hans rätt till ersättning för uppdraget prövas enligt äldre bestäm-

-riTr:2

melser. 'j.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

T^t

•'Oi .

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.