SFS 1987:749

870749.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:749

Utkom från trycket

den 7 juli 1987

Lag

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 18 juni 1987.

9

Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga ange­

lägenhet som rättshjälpen avser.

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

1. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes

rätt,

2. bevisning vid allmän domstol, bostadsdomstolen, marknadsdomsto­

len eller arbetsdomstolen samt nödvändig utredning i angelägenhet, som
kan komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas av
skiljemän,

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol

eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillv a­
ratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndighe­

ten,

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och

för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse inför
domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts, eller i

samband med inställelse för sådan blodundersökning eller annan under­
sökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (1958:642) om

blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap eller läkarundersök­
ning enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken,

5. ansökningsavgift enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de

allmänna domstolarna samt särskild avgift som skall betalas enligt förord­

ningen (1981: 1185) om utsöknings avgifter,

6. vad som av allmänna medel utgått i ersättning enligt 4 eller 5 § la gen

(1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap eller

1852

' Prop. 1986/87:89, JuU 31, rskr. 278

^ L agen omtryckt 1983:487.

' Senaste lydelse 1987:8 06.

-Tia:

• I

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 och 20 §§ rättshjälpslagen

(1972:429)^ skall ha följande lydelse.

•ira'i:

vif'i-

iiJ'"

iX.CV

e"^

ca

il

öf r-.

r

ti

V

¬

background image

enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 § första stycket nämnda lag för

SFS 1987:749

bevisning som rätten självmant föranstaltat om,

7. bo delningsförrättare som har förordnats av domstol att verkställa

bodelning med anled ning av äktenskapsskillnad eller att verkställa sådan

bodelning mellan sambor som förrättas av annan anledning än att den ena

sambon har avlidit,

8. medling enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken.
Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rättssö­

kandes kostnad för sådan blodundersökning eller annan undersökning

rörande ärftliga ege nskaper som avses i lagen (1958:642) om blodunder­
sökning m. m vid utredning av faderskap.

20 § " Beviljas allmän rättshjälp enligt 16 §, blir den som beslutat härom
biträde ti ll den rättssökande. I a nnat fall f år biträde förordnas på sökan­
dens begäran, om den ne ej själv eller genom någon som i tjäns teställning
eller annars lämnar honom bistån d kan behörigen tillvarataga sin rätt.

I sådan ang elägenhet där tingsrätt skall bestå av en lagfaren domare

enligt 1 kap. 3 a § rättegångsbalken får biträde förordnas endast om särskil­

da skäl föreligger med hänsyn till sökandens personliga förhållanden eller
sakens beskaffenhet. I ärende om bodelning, som inte avser klander, får

biträde inte förordnas.

När biträde kan föro rdnas enligt 10 kap. 13 § föräldrabalken, förordnas

ej biträde enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den I janua ri 1988.
Bestämmelserna i 20 § andra stycket i dess äldre lydelse gäller dock

fortfarande i fråga om angelägenheter som handläggs enligt lagen (1974:8)
om rättegången i tvistemål om mindre värden.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

* Senaste lydelse 1983:153.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.