SFS 1987:682

870682.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:682

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

Utkom från trycket

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om rättshjälpslagen

(1972:429)

dels att i 10 § orden "konkurslagen (1921:225)" skall bytas ut mot

"konkurslagen (1987:672)",

dels att 32 § skall ha följande lydelse.

32 § När mål eller ärende i vilket part har allmän rättshjälp avgöres, skall

beslut samtidigt meddelas angående ersättningsskyldighet enligt 31 §.

När en borgenär har beviljats allmän rättshjälp i angelägen het som rör

försättande i konkurs, skall beslut om ersättningsskyldighet meddelas se­

nast i samband med att utdelningen i konkursen fastställs.

den 30 juli 1987

' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

1601

51-SFS 1987

¬

background image

SFS 1987:682

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 8. Den nya bestämmelsen i

andra stycket tillämpas endast i konkurser som handläggs enligt'den

I

konkurslagen.

^

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

C

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.