SFS 1989:662

890662.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:662 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 fättshjälpslagen (1972:429);

den 29 juni 1989

utfärdad den 14 juni 1989.

J

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § rättshjälpslagen (1972:429)^

skall ha följande lydelse.

20

Beviljas allmän rättshjälp enligt 16 §, blir den som beslutat härom

biträde till den rättssökande. I annat fall får biträde fÖrordnas på sökandes

^

begäran, om han inte kan ta till vara sin rätt själv och inte heller är

berättigad att få behövligt bistånd av n ågon annan.

''I

' Prop. 1988/89:95, JuU23, rskr. 288.

^ I-agen omtryckt 1983:487.

1128

' Senaste lydelse 1988:1295.

Se

¬

background image

I sådan ange lägenhet där tingsrätt skal l bestå av en lagfaren domare

SFS 1989:662

enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken får biträde fbrordnas endast om

särskilda skäl föreligger med hänsyn till sökandens personliga förhållanden

eller sakens beskaffenhet. I ärende om bode lning, som inte avser klander,

får biträde inte förordnas.

När biträde kan förordnas enligt 20 kap. 2 a § föräldrabalken, förordnas

ej biträde enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.