SFS 1989:357

890357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

, * ⬢. I- .

>f; . ⬢ ⬢

Lag

SFS 1989:357

oin ändring i rättshjälpslagen (1972; 429);

Utkom från trycket

den 8 juni 198 9

Utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 49 § rättshjälpslagen (1972:429)

skall ha följande lydelse.

49

I fråga om talan mot domstols beslut enligt denna lag till ämpas,

utom i fal l som avses i a ndra stycket, vad som i allmänhet gäller om talan
mot beslut av dom stolen.

Hovrättens beslut i en �verklagad fråga an gående ersättning till biträde

får inte överklagas. H ovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om
det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap.
10 § första stycket 1 rätte gångsbalken.

Beslut enligt denna lag av rättshjälpsnämnd eller annan förvaltnings­

myndighet som ej omfattas av första stycket överklagas hos besvärsnämn­

den. Beslut av utskrivningsnämnd överklagas dock hos psykiatriska nämn­
den.

Beslut av advokat eller biträdande jurist på allmän advokatbyrå får inte

överklagas.

Talan får ej föras mot besvärsnämndens eller psykiatriska nämndens

beslut enligt denna lag.

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1989. �ldre bestämmelser tillämpas

dock i fråga om avgöranden av hovrätt som meddelats före ikraftträdan­
det.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:78. JuU20, rskr. 260.

^ Senaste lydelse 1988:213.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.