SFS 1990:1133

901133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1133

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

uikom

tryckei

den 14 december 1990

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 46 § rättshjälpslagen (1972:429)^

skall ha följande lydelse.

46 § Med rådgivning förstås i denna lag rådgivning och därmed jämför­
lig åtgärd i rättslig angelägenhet under högst en timme. Som rådgivning
skall dock ej anses åtgärd för upprättande av självdeklaration eller åtgärd i

angelägenhet som omfattas av förordnande som meddelats med stöd av 8 §
tredje stycket.

' Prop, i 990/9 i: 32, JuU7, rskr. 62.

^ Lagen omtryckt 198 3:487.

2109

¬

background image

SFS 1990; 1133

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

•L

iijf

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

; ;

ra

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.