SFS 1991:516

910516.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:516

Utkom från tryck et

den 11 juni 1991

Lag

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9a § rättshjälpslagen (1972:429)'

skall ha följande lydelse.

9 a §' Den som har beviljats allmän rättshjälp är i målet eller ärendet

befriad från expeditionsavgifter enligt förordningen (1987:452) om avgif­
ter vid de allmänna domstolarna och for avgifter enligt expeditionskungö­
relsens (1964:618) avgiftslista, avdelning I samt avdelning II under rubri­
ken Utsökning m. m.

Avgiftsfriheten gäller endast i den mån den begärda handlingen är

erforderlig för den rättssökande. Avgiftsfriheten gäller inte i fråga om

handling som utfärdas endast på särskild begäran, om inte handlingen

begärs innan avgörandet i huvudsaken har vunnit laga kraft.

Den som beviljats allmän rättshjälp i angelägenhe t som lett till verkställ-

bart avgörande, ansvarar inte for grundavgift och försäljningsavgift enligt

816

' Prop. 1990/91:153, SkU28, rskr. 320.

' Lagen omtryckt 1983:487.

' Senaste lydelse 1988:213.

¬

background image

förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter. Detsamma gäller den

SFS 1991:516

som har beviljats allmän rättshjälp i ett mål om verkställighet.

Kostnader for kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, bo­

stadsdomstolen eller arbetsdomstolen skall, såvitt de belastar den som

beviljats allmän rättshjälp, utgå av allmänna medel.

Denna lag träder i kraft den I janu ari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.