SFS 1991:1731

911731.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1731

om ändring i rättshJäEpslagen (1972:429);

utkom från trycket

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskr ivs att 9 § rä ttshjälpslagen (1972:429^

skall ha följande lydelse.

9

Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga

angelägenhet som rättshjälpen avser.

Såsom kostnad fÖr rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

1. biträde som varit beh övligt för tillvara tagande av den rätts sökandes

rätt,

2. bevisning vid all män domstol, bostadsdomstolen, marknadsdomsto­

len eller arbetsdomstolen samt nödvändig utred ning i angelägenhet, som
kan komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas av

skiljemän,

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol

eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad fÖr tillva­

ratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndighe­
ten,

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och

för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse inför
domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts , eller i
samband med inställelse fÖr sådan blodunde rsökning eller annan under­
sökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (1958:642) om

blodundersökning m. m. vid utredning av faderska p eller läk arundersök­

ning enligt 21 k ap. 11 § föräldrabalken,

5. ansökningsavgifl enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de

allmänna domstolarna, ansökningsavgift i mål enligt lagen (1990:746) om

betalningsföreläggande och handräckning samt särskild avgift i utsök-
ningsmål,

6. vad som av allmänna medel utgått i ers ättning enligt 4 eller 5 § lagen

(1958:642) om blodu ndersökning m.m. vid utrednin g av fadersk ap eller
enligt föreskrift i rättegå ngsbalken eller 3 § första stycket nämnda lag f ör

bevisning som rätten självmant föranstaltat om,

7. bodelningsförrättare som har förordnats av domstol att verkställa

bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller att verkställa sådan
bodelning mellan sambor som förrättas av annan anledning än att den ena

sambon har avlidit,

8. medling enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken.

den 19 december 1991

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1991/92:24, LU13, rskr. 44.

' Lagen omtryckt 1983:487.

3167

' Senaste lydelse 1988:213.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.