SFS 1991:1732

911732.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1732 Lag

Utkom från trycket

om ämdlninig 5 lagen (1991:516)

den 19 december 1991 rättsHiJälpsIageini (1972:429);

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 a § rättshjälpslagen (1972:429)

i paragrafens lydelse enligt lagen (1991: 516) om ändring i nämnda lag skall
ha följande lydelse.

9 a § Den som har beviljats allmän rättshjälp är i målet eller ärendet

befriad från expeditionsavgifter enligt förordningen (1987:452) om avgif­
ter vid de allmänna domstolarna och för avgifter enligt expeditionskungö­
relsens (1964:618) avgiftslista, avdelning I samt avdelning II under rubri­
ken Utsökning m.m.

Avgiftsfriheten gäller endast i den mån den begärda handlingen är

erforderlig för den rättssökande. Avgiftsfriheten gäller inte i fråga om

handling som utfärdas endast på särskild begäran, om inte handlingen
begärs innan avgörandet i huvudsake n har vunnit laga kraft.

Den som beviljats allmän rättshjälp i angelägenhet som lett till verkställ-

bart avgörande, ansvarar inte för grundavgift och försäljningsavgifl i ut-

sökningsmål. Detsamma gäller den som har beviljats allmän rättshjälp i ett

mål om verkställighet.

Kostnader för kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, bo­

stadsdomstolen eller arbetsdomstolen skall, såvitt de belastar den som

beviljats allmän rättshjälp, utgå av allmänna medel.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1991 /92: 24. LU13, rskr. 44.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.