SFS 1973:247

730247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973: 247 Lag

Utkom rrån trycket

den 29 m aj 1973

432

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

given Stockholms slott den 11 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde,

Götes och Vendes Konung, göra veteriig'-

med riksdagen', funnit gott förordna, att 9 § rätts

j,

(1972:429) skall ha nedan angivna lydelse. Till följd

träder

lagen att ha följande lydelse från och med den dag då denna .

i kraft.

' Prop. 1973:30. JuU 17. rskr 168.

¬

background image

Inledande bestämmelser

gjpg ^973. 247

I § Räitshjälp enligt denna lag utgår såsom allmän rättshjälp (6-

rärtshjälp åt misstänkt i brottmål (35-40 §§), rättshjälp genom

offeniiigt bit räde {A\-A5 §§) och rådgivning{46^ §§).

2§ Rättshjälp lämnas av advokat eller biträdande jurist på allmän
eller enskild advokatbyrå eller, i fall som anges i lagen, av annan.

Chef för allmän ad vokatbyrå skall vara advokat

3§ För handläggning av ärenden om rättshjälp finns rättshjälps-

nämnder. Verk-samhetsområde för rättshjälpsnämnd bestämmes av
Konungen.

Rditshjäipsnämnd står under tillsyn av en centralmyndighet.

Ceniralmyndighet är den myndighet som Konungen bestämmer.

4§ Rditshjäipsnämnd består av ordförande, som skall vara lagfaren
och erfaren i do marvärv, samt fyra andra ledamöter. Av dessa skall två
vara inom nämndens verksamhetsområde verksamma advokater, en
anställd på allmän advokatbyrå och en enskilt verksam. De två övriga

skal! vara svenska medborgare, myndiga och bosatta inom nämndens

verksamhetsområde.

Ordförande i rättshjälpsnämnd förordnas av Konungen. Central­

myndigheten utse r övriga ledamöter. Av dessa utses den ledamot som

skall vara enskilt verksam advokat efter förslag av Sveriges advokat­
samfund och de ledamöter som ej skall vara advokater efter förslag av

landsting i län inom rältshjälpsnämndens verksamhetsområde. Ingår i

verksamhetsomrädei kommun, som ej tillhör landstingskommun,

lämnas förslug även av fullmäktige i kom munen.

För ledamot skall finnas ersättare. Bestämmelserna om ledamot

äger motsvarande tillämpning på ersättare.

5§ Rältshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och de två

ledamöter som ej är advokater. �r ärende av principiell betydelse eller

annars av särskild vikt eller finnes i annat fall på grund av ärendets

heskaffenhei deltagande av de båda ledamöter som är advokater
päkallai, skall samtliga ledamöter deltaga.

Rättegångsbalkens regier om omröstning i tvistemål äger motsva­

rande tillämpning när ärende avgöres av rältshjälpsnämnd. Ordfö­
randen skall dock säga sin mening först.

1 den utsträckning Konungen bestämmer får tjänsteman vid rälts-

fijälpsnämnden på nämndens vägnar slutligt pröva rättshjälpsärende,

rjänsiemannen skall vara lagfaren och ha erfarenhet av domstols- eller

=rdvokatverksamhet.

-^Imän rättshjälp

Tillämpningsområdet

^ § Allmän rättshjälp fär lämnas fysisk perso n i rättslig angelägenhet,

han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst ej

433

28-SF.S 1973

¬

background image

SFS 1973:247

om

434

överstiger ett gransbelopp sonr mol^svarar äl ta ganger del enlig,

(1962:3811 om allmän försäkrmg beslamda basbeloppet för ok lob,"

⬢irel innan rältshjälp begäres.

, .

.

Bidrager den rätlssökande i väsentlig omfattning till annan s under

häll. ökas gränsbeloppet med vad som '^otsvarar ett halvt basbelopp

för var och en till vilkens underha ll han sålunda bidrager.

�r den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad pä g rund

av förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet el er

väsentligt nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild
omständighet, skall den beräknade årsinkomsten jamkas på det sältan
skäligt belopp tillägges eller från drages.

7 § Allmän rättshjälp får lämnas dödsbo i rättslig angelägenhet, or
boet behöver sådant bistånd och det med hänsyn till boets behållnin;

och delägarnas ekonomiska förhållanden är skäligt.

Avlider den som har allmän rättshjälp, utgår därefter rättshjälpen

till dödsboet.

8 § Allmän rättsh jälp får ej lämnas

1. i angelägenhet som ej prövas eller på annat sätt behandlas i

landet, om ej den rättssökande är bosatt här och särskilda skäl f öre­
ligger för rätt shjälp,

2. den som ej är bosatt i landet, om han ej är svensk medborgare

eller om särskilda skäl ej föreligger för rättshjälp,

3. näringsidkare i ange lägenhet som har samband med han s närings­

verksamhet, om ej särskilda skäl föreligger för rättshjälp med h änsyn
till hans ekonomiska för hållanden eller sakens beskaffenhet,

4. i fråga om anspråk som överlåtits till d en rättssökande, om över­

låtelsen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel v id

prövning av begäran om rättshjälp,

5. för upprättande av självdeklaration,

6. den som ej har befogat intresse av att fä sin sak behand lad.
1 fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och

normalt av enkel beskaffenhet kan Konungen förordna att allmän
rältshjälp ej skall lämnas.

Under förutsättning av ömsesidighet kan Konungen förordna a tt

medborgare i viss främmande stat i fråga om allmän rättshjälp shall
vara likställd med svensk medborgare.

Förmåner

9 §' Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rä ttslig

angelägenhet som rättshjälpen avser. Bestämmelser om att den ra t s-
sökande har att själv helt eller delvis betala kostnad för rättshjälp fmns

I 16 § andra stycket och 27 § första s tycket andra punkten.

åsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostna a

⬢ iträde som varit behövligt för tillvaratacande av den ta

sökandes rätt,

allmän domstol, krigsrätt eller arbetsdomsto

samt nödvändig utredning i angelägenhet, som kan komma ""0

' Senaste lydelse 1973:118.

¬

background image

sidan domstols prövning eller som skall prövas av skiljemän,

SFS 1973t 247

3. utredning i ang elägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol

eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för

tillvaratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom
niyndighetcn,

i

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare

och för värdare eller annan, som måste anlitas, i samband med instäl­
lelse inför domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse

ålagts, eller i samband med inställelse för blodundersökning eller

'

annan undersökning rörande ärftliga egenskaper i mål om äktenskaplig

|

börd eller faderskapet till barn utom äktenskap,

5. avgift som enligt expeditionskungöreisen (1964:618) utgår för

ansökan och expedition vid allmän domstol, krigsrätt eller arbets­
domstolen. dock ej i fråga om sådan rättens expedition som utfärdas
endast på särskild begäran om icke expeditionen begäres innan tiden

j

för fullföljd av talan gått till ända, samt avgift som utgår enligt exeku-

]

tionsavgiflskungörelsen (1971:1027),

;

6. kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller

;

arbetsdomstolen,

7. vad av allmänna medel utgått i ers ättning för översättning eller i

ersättning enligt 4 eller 5 § lagen (1958:642) an gående blodundersök­
ning m.m . i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning.av fader­

skapet till barn utom äktenskap eller enligt föreskrift i rättegångs­
balken eller 3 § första stycket nämnda lag för bevisning som rätten

självmant föranstaltat om.

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rätts-

|

sökandes kostnad för blodundersökning eller annan undersökning

!

rörande ärftliga egenskaper i mål om äktenskaplig börd eller fader-

j

skåpet til l barn utom äktenskap.

i

I

10 § Skall den rättssökande ställa säkerhet för att få till stånd

|

kvarstad, skingringsförbud eller annan handräckning enligt rättegångs-

i

baiken eller utsökningslagen (1877:31 s. 1), får rättshjälpsnämnden, om

|

den beviljat allmän rättshjälp, utfärda ansvarsförbindelse på statens

j

vägnar.

i

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om verkstäl-

!

lighct enligt 41 eller 42 § utsökningslagen, om rättshjälpsnämnden

|

beviljat allmän rä ttshjälp i verks lällighetsärendet.

;

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften

;

såsom kost nad för rättshjälpen.

!

Kosinadsbidrag

§ Den rättssökandc skall bidraga till ko stnaderna för allmän rälts-

^jålp enligi vad som sägs i 12-15 §§.

§ �verstiger ej den rättssökandes beräknade årsinkomst ett gräns-

'^clopp som motsvarar tre gånger det basbelopp som anges i 6 § första
^i>ckei, utgör kostnadsbidraget en etthundratjugofemtedel av bas-
^^^oppei, jämnad till närmast lägre tiotal kronor. Bidraget får nedsättas

efterges, om särskilda skäl före ligger.

435

¬

background image

SFS 1973:247

�r inkomsten högre än som anges i första stycket, utgör m aximi

beloppet för kostnadsbidraget

en tjugondel av den del av den rallssokandes inkomst som över

stiger tre men ej fem gånger basbeloppet,

en femtondel av den del av inkomsten som överstiger fem

sex gånger basbeloppet,

en tiondel av den del av inkomsten som överstiger sex men ej sju

gånger basbeloppet,

hälften av den inkomst som överstiger sju men ej åtta gånger bas-

beloppet.

Vid tillämpning av andra stycket iakttages att maximibeloppei

jämnas till närmast lägre tiotal kronor och att lägsta kostnadsbidrag

utgör en etthundratjugofemtedel av basbeloppet, jämnad till n ärmast

lägre tiotal kronor.

13 § Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning til) an nans
underhåll, ökas gränsbelopp enligt 12 § första eller andra stycket med
vad som motsvarar hälften av där angivet basbelopp för var och en till

vilkens underhäll han sålun da bidrager.

�r den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på g rund

av förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet el er

väsentligt nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild

omständighet, skall den beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att

skäligt belopp tillägges eller fråndrages.

14 § Söker dödsbo rättshjälp, utgör maximibeloppet ett med h änsyn

till boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden sk äligt

belopp.

15 § Undergår inkomst eller sådant förhållande som avses i 13 el er

14 § väsentlig förändring innan rättshjälpsärendet avslutats, skall
maximibeloppet jämkas efter vad som är skäligt, dock ej under vad

som redan betalats i kostnad sbidrag.

436

Allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnden

16 § Anlitar den rättssökande advokat eller biträdande jurist pil

advokatbyrå får, så länge kostnaderna för rättshjälpen ej överstigen

maximibeloppet för den rältssökandes kostnadsbidrag, allmän rä tts­
hjälp lamnas utan beslut av rättshjälpsnämnden. Vad som sa gB n "

ä

^ § först a stycket,

y igheten att utge kostnadsbidrag fullgöres genom att den r ätts

sökande till biträdet betalar dennes ersättning och svarar för ö vriga

kostnader för rätt shjälpen.

skah i

biträde samt för bevisning och annan "heön'"?

av allm-^

§ bestämmas som om kostnaden skolat u

as allmanna medel enligt den na lag.
domstolen*^ r '^'^ ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller arbei

aslställes ersättningen till biträdet av domstolen. I

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.