SFS 1973:247

730247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973: 247 Lag

Utkom rrån trycket

den 29 m aj 1973

432

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

given Stockholms slott den 11 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde,

Götes och Vendes Konung, göra veteriig'-

med riksdagen', funnit gott förordna, att 9 § rätts

j,

(1972:429) skall ha nedan angivna lydelse. Till följd

träder

lagen att ha följande lydelse från och med den dag då denna .

i kraft.

' Prop. 1973:30. JuU 17. rskr 168.

¬

background image

Inledande bestämmelser

gjpg ^973. 247

I § Räitshjälp enligt denna lag utgår såsom allmän rättshjälp (6-

rärtshjälp åt misstänkt i brottmål (35-40 §§), rättshjälp genom

offeniiigt bit räde {A\-A5 §§) och rådgivning{46^ §§).

2§ Rättshjälp lämnas av advokat eller biträdande jurist på allmän
eller enskild advokatbyrå eller, i fall som anges i lagen, av annan.

Chef för allmän ad vokatbyrå skall vara advokat

3§ För handläggning av ärenden om rättshjälp finns rättshjälps-

nämnder. Verk-samhetsområde för rättshjälpsnämnd bestämmes av
Konungen.

Rditshjäipsnämnd står under tillsyn av en centralmyndighet.

Ceniralmyndighet är den myndighet som Konungen bestämmer.

4§ Rditshjäipsnämnd består av ordförande, som skall vara lagfaren
och erfaren i do marvärv, samt fyra andra ledamöter. Av dessa skall två
vara inom nämndens verksamhetsområde verksamma advokater, en
anställd på allmän advokatbyrå och en enskilt verksam. De två övriga

skal! vara svenska medborgare, myndiga och bosatta inom nämndens

verksamhetsområde.

Ordförande i rättshjälpsnämnd förordnas av Konungen. Central­

myndigheten utse r övriga ledamöter. Av dessa utses den ledamot som

skall vara enskilt verksam advokat efter förslag av Sveriges advokat­
samfund och de ledamöter som ej skall vara advokater efter förslag av

landsting i län inom rältshjälpsnämndens verksamhetsområde. Ingår i

verksamhetsomrädei kommun, som ej tillhör landstingskommun,

lämnas förslug även av fullmäktige i kom munen.

För ledamot skall finnas ersättare. Bestämmelserna om ledamot

äger motsvarande tillämpning på ersättare.

5§ Rältshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och de två

ledamöter som ej är advokater. �r ärende av principiell betydelse eller

annars av särskild vikt eller finnes i annat fall på grund av ärendets

heskaffenhei deltagande av de båda ledamöter som är advokater
päkallai, skall samtliga ledamöter deltaga.

Rättegångsbalkens regier om omröstning i tvistemål äger motsva­

rande tillämpning när ärende avgöres av rältshjälpsnämnd. Ordfö­
randen skall dock säga sin mening först.

1 den utsträckning Konungen bestämmer får tjänsteman vid rälts-

fijälpsnämnden på nämndens vägnar slutligt pröva rättshjälpsärende,

rjänsiemannen skall vara lagfaren och ha erfarenhet av domstols- eller

=rdvokatverksamhet.

-^Imän rättshjälp

Tillämpningsområdet

^ § Allmän rättshjälp fär lämnas fysisk perso n i rättslig angelägenhet,

han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst ej

433

28-SF.S 1973

¬

background image

SFS 1973:247

om

434

överstiger ett gransbelopp sonr mol^svarar äl ta ganger del enlig,

(1962:3811 om allmän försäkrmg beslamda basbeloppet för ok lob,"

⬢irel innan rältshjälp begäres.

, .

.

Bidrager den rätlssökande i väsentlig omfattning till annan s under

häll. ökas gränsbeloppet med vad som '^otsvarar ett halvt basbelopp

för var och en till vilkens underha ll han sålunda bidrager.

�r den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad pä g rund

av förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet el er

väsentligt nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild
omständighet, skall den beräknade årsinkomsten jamkas på det sältan
skäligt belopp tillägges eller från drages.

7 § Allmän rättshjälp får lämnas dödsbo i rättslig angelägenhet, or
boet behöver sådant bistånd och det med hänsyn till boets behållnin;

och delägarnas ekonomiska förhållanden är skäligt.

Avlider den som har allmän rättshjälp, utgår därefter rättshjälpen

till dödsboet.

8 § Allmän rättsh jälp får ej lämnas

1. i angelägenhet som ej prövas eller på annat sätt behandlas i

landet, om ej den rättssökande är bosatt här och särskilda skäl f öre­
ligger för rätt shjälp,

2. den som ej är bosatt i landet, om han ej är svensk medborgare

eller om särskilda skäl ej föreligger för rättshjälp,

3. näringsidkare i ange lägenhet som har samband med han s närings­

verksamhet, om ej särskilda skäl föreligger för rättshjälp med h änsyn
till hans ekonomiska för hållanden eller sakens beskaffenhet,

4. i fråga om anspråk som överlåtits till d en rättssökande, om över­

låtelsen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel v id

prövning av begäran om rättshjälp,

5. för upprättande av självdeklaration,

6. den som ej har befogat intresse av att fä sin sak behand lad.
1 fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och

normalt av enkel beskaffenhet kan Konungen förordna att allmän
rältshjälp ej skall lämnas.

Under förutsättning av ömsesidighet kan Konungen förordna a tt

medborgare i viss främmande stat i fråga om allmän rättshjälp shall
vara likställd med svensk medborgare.

Förmåner

9 §' Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rä ttslig

angelägenhet som rättshjälpen avser. Bestämmelser om att den ra t s-
sökande har att själv helt eller delvis betala kostnad för rättshjälp fmns

I 16 § andra stycket och 27 § första s tycket andra punkten.

åsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostna a

⬢ iträde som varit behövligt för tillvaratacande av den ta

sökandes rätt,

allmän domstol, krigsrätt eller arbetsdomsto

samt nödvändig utredning i angelägenhet, som kan komma ""0

' Senaste lydelse 1973:118.

¬

background image

sidan domstols prövning eller som skall prövas av skiljemän,

SFS 1973t 247

3. utredning i ang elägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol

eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för

tillvaratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom
niyndighetcn,

i

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare

och för värdare eller annan, som måste anlitas, i samband med instäl­
lelse inför domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse

ålagts, eller i samband med inställelse för blodundersökning eller

'

annan undersökning rörande ärftliga egenskaper i mål om äktenskaplig

|

börd eller faderskapet till barn utom äktenskap,

5. avgift som enligt expeditionskungöreisen (1964:618) utgår för

ansökan och expedition vid allmän domstol, krigsrätt eller arbets­
domstolen. dock ej i fråga om sådan rättens expedition som utfärdas
endast på särskild begäran om icke expeditionen begäres innan tiden

j

för fullföljd av talan gått till ända, samt avgift som utgår enligt exeku-

]

tionsavgiflskungörelsen (1971:1027),

;

6. kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller

;

arbetsdomstolen,

7. vad av allmänna medel utgått i ers ättning för översättning eller i

ersättning enligt 4 eller 5 § lagen (1958:642) an gående blodundersök­
ning m.m . i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning.av fader­

skapet till barn utom äktenskap eller enligt föreskrift i rättegångs­
balken eller 3 § första stycket nämnda lag för bevisning som rätten

självmant föranstaltat om.

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rätts-

|

sökandes kostnad för blodundersökning eller annan undersökning

!

rörande ärftliga egenskaper i mål om äktenskaplig börd eller fader-

j

skåpet til l barn utom äktenskap.

i

I

10 § Skall den rättssökande ställa säkerhet för att få till stånd

|

kvarstad, skingringsförbud eller annan handräckning enligt rättegångs-

i

baiken eller utsökningslagen (1877:31 s. 1), får rättshjälpsnämnden, om

|

den beviljat allmän rättshjälp, utfärda ansvarsförbindelse på statens

j

vägnar.

i

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om verkstäl-

!

lighct enligt 41 eller 42 § utsökningslagen, om rättshjälpsnämnden

|

beviljat allmän rä ttshjälp i verks lällighetsärendet.

;

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften

;

såsom kost nad för rättshjälpen.

!

Kosinadsbidrag

§ Den rättssökandc skall bidraga till ko stnaderna för allmän rälts-

^jålp enligi vad som sägs i 12-15 §§.

§ �verstiger ej den rättssökandes beräknade årsinkomst ett gräns-

'^clopp som motsvarar tre gånger det basbelopp som anges i 6 § första
^i>ckei, utgör kostnadsbidraget en etthundratjugofemtedel av bas-
^^^oppei, jämnad till närmast lägre tiotal kronor. Bidraget får nedsättas

efterges, om särskilda skäl före ligger.

435

¬

background image

SFS 1973:247

�r inkomsten högre än som anges i första stycket, utgör m aximi

beloppet för kostnadsbidraget

en tjugondel av den del av den rallssokandes inkomst som över

stiger tre men ej fem gånger basbeloppet,

en femtondel av den del av inkomsten som överstiger fem

sex gånger basbeloppet,

en tiondel av den del av inkomsten som överstiger sex men ej sju

gånger basbeloppet,

hälften av den inkomst som överstiger sju men ej åtta gånger bas-

beloppet.

Vid tillämpning av andra stycket iakttages att maximibeloppei

jämnas till närmast lägre tiotal kronor och att lägsta kostnadsbidrag

utgör en etthundratjugofemtedel av basbeloppet, jämnad till n ärmast

lägre tiotal kronor.

13 § Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning til) an nans
underhåll, ökas gränsbelopp enligt 12 § första eller andra stycket med
vad som motsvarar hälften av där angivet basbelopp för var och en till

vilkens underhäll han sålun da bidrager.

�r den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på g rund

av förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet el er

väsentligt nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild

omständighet, skall den beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att

skäligt belopp tillägges eller fråndrages.

14 § Söker dödsbo rättshjälp, utgör maximibeloppet ett med h änsyn

till boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden sk äligt

belopp.

15 § Undergår inkomst eller sådant förhållande som avses i 13 el er

14 § väsentlig förändring innan rättshjälpsärendet avslutats, skall
maximibeloppet jämkas efter vad som är skäligt, dock ej under vad

som redan betalats i kostnad sbidrag.

436

Allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnden

16 § Anlitar den rättssökande advokat eller biträdande jurist pil

advokatbyrå får, så länge kostnaderna för rättshjälpen ej överstigen

maximibeloppet för den rältssökandes kostnadsbidrag, allmän rä tts­
hjälp lamnas utan beslut av rättshjälpsnämnden. Vad som sa gB n "

ä

^ § först a stycket,

y igheten att utge kostnadsbidrag fullgöres genom att den r ätts

sökande till biträdet betalar dennes ersättning och svarar för ö vriga

kostnader för rätt shjälpen.

skah i

biträde samt för bevisning och annan "heön'"?

av allm-^

§ bestämmas som om kostnaden skolat u

as allmanna medel enligt den na lag.
domstolen*^ r '^'^ ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller arbei

aslställes ersättningen till biträdet av domstolen. I

¬

background image

fall faststiilies biträdesersätlningen av räitshjälpsnämnden, om den

SFS 1973: 247

r.i[!ssökande eller biträdel begär det eller rätlshjälpsnämnden

självmant upp tager ersättningsfrågan till prövning.

,^ImäTi rämhjälp efter beslut av rattshjälpsnämnden

18 § Beslut om a llmän rättshjälp får av rättshjälpsnämnden meddelas

efter ansökan av den rättssökande. Ansökan skall vara skriftlig samt
innehålla uppgi fter i d e hänseenden som Konungen bestämmer.

Ansökan om allmän rättshjälp upptages av den rättshjälpsnämnd

inom vars verk samhetsområde sökanden är bosatt eller, om sökanden

är dödsbo, den avlidne var bosatt. I fråga om den som ej är bosatt i
landet e ller dödsbo efter den som ej var bosatt här, upptages ansökan
av den rä ttshjälpsnämnd som Konungen bestämmer.

Ansökan får upptagas av annan rältshjälpsnämnd än som följer av

andra stycket, om n ämnden finner särskilda skal föreligga.

19 § Bifalles ansökan om allmän rättshjälp, fastställer rättshjälps-

nämnden samtidigt det för sökanden gällande maximibeloppet. Kan

sökanden ej själv eller genom någon som i tjä nsteställning eller annars

lämnar honom bistand behörigen tillvarataga sin rätt, får rättshjälps-
nämnden pa s ökandens begäran f�rordna biträde.

När biträde kan förordnas enligt 20 kap. 19 § föräldrabalken,

förordnas cj biträde enligt denna lag.

20 § Sedan beslut meddelats om allmän rättshjälp, betalas därefter

uppkommande kostnader av allmänna medel. Har allmän rättshjälp

lämnats enligt I6tj första stycket, utgår biträdesersättningen även för
denna del av uppdr aget av allmänna medel.

I fråga om ersättning som avses i 9 § andra stycket 7 skall rätten, i

stället för att enligt 18 kap. 13 § rättegångsbalken ålägga den som

beviljats allmän rättshjälp betalningsskyldighet, förklara att ersätt­
ningen utgör en kostnad för rättshjälpen.

21 § riil biträde förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå
riter annan som är lämplig för uppdraget. Har sökanden själv föreslagit
någon som är lämplig, skall denne förordnas, om ej hans anlitande

skulle medföra avsevärt ökade kostnader eller t övrigt särskilda skäl

föranleder annat.

Förordnande som biträde får av rättshjälpsnämnden återkallas, om

^käl föreligger till det.

Biträde får e j sätta annan i sitt ställe utan rällshjälpsnämndens med­

givande.

^2§ Biträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och

""iigg som up pdraget krävt. Konungen eller, efter Konungens bemyn­
digande, centralmyndigheten fastställer taxa som skall tillämpas vid

bvsldmmande uv ersättning.

riar biträde genom vårdslöshet eller försummelse föranlett kostnad

437

¬

background image

n.. 947

för riuslijälpcn. skall delta beaktas v.d ersättningens bestämmande

SFS 1973:247

mi biträde fastställes i mål eller ärende vid allmän

domstol, krigsrätt eler arbetsdomstolen av domstolen. Biträdesersät,.

ning i annat fall fastställes av rätts hjälpsnämnden.

23 § Biträde får ej förbehålla sig eller mottaga ersättning av s in

huvudman utöver vad som följer av 22 §. Har det skett, är förbehållet

utan verkan och skall biträde t återbetala vad han uppburit f�r mycket.

24 § I den mån ej särskilda föreskrifter gäller, utgår ersättning för

bevisning i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller arbets­

domstolen med sk äligt belopp enligt domstolens bestämmande.

25 § 1 angelägenhet, som ej handlägges vid allmän domstol, krigsrätt

eller arbet.sdomstolen, beslutar biträde om utredning. Har biträde ej

förordnats, beslutar rättshjälpsnämnden.

Den som medverkat vid ut redning som avses i första styc ket har rätt

till ersättning enligt föreskrifter som Konungen meddelar. Ersätt­
ningen bestämmes av rättshjälpsnämnden.

26 § Ersättning som avses i 9 § andra stycket 4 utgår enligt bestäm­
melser som Konungen meddelar.

Ersättning enligt första stycket bestämmes av den myndighet inför

vilken inställelsen sker. Vid inställelse för blodundersökning eller
annan undersökning rörande ärftliga egenskaper i mål om äk tenskaplig

börd eller faderskapet till barn utom äktenskap bestämmes ersätt­
ningen av domstolen.

27 § Har biträde förordnats, betalas koslnadsbidrag till bi trädet intill
det enligt 19 § fastställda maximibeloppet. Vad som sagts nu gäller ej i
den mån skyldigheten at t utge sådant bidrag redan fullgjorts enligt 16 §

andra stycket.

Från ersättning enligt 22 § skall avräknas vad den rättssökande är

skyldig att utge som kostnadsbidrag till biträdet. Understiger e rsätt­

ningen d et bidrag som skall avräknas, svarar biträdet mot statsverket
för mellanskillnaden och har att inbetala denna.

Har biträde ej förordnats, skall kostnadsbidraget erläggas till rä tts­

hjälpsnämnden.

28 § Har sedan beslut om allmän rättshjälp meddelats maximi­

beloppet blivit h öjt, skall det bidrag som kan föranledas av höjningen

erläggas till rättshjä lpsnämnden.

29 § Har den som beviljats allmän rättshjälp eller ställföreträdare for

onom genom vårdslöshet elle r försummelse föranlett ökade

or rättshjälpen, får vid fastställande enligt 30 § av det sluihg

Kostnadsbidraget maximibeloppet överskridas efter vad som ar skälig ⬢

30 § Sedan den rättsliga a ngelägenheten slutförts eller nn^lshja'P^"^

438

"FP^ört, skall rättshjälpsnämnden fastställa

na s idrag och göra avräkning med den som haft rättshjä p-

¬

background image

3j § ] fr :5ga om part som åtnjuter allmän rättshjälp i mål eller ärende

SFS 1973: 247

vid allmän dom stol, krigsrätt eller arbetsdomstolen äger bestämmelse j
]ag om parts rättegångskostnad tillämpning i fråga om kostnaderna för
räushjälpen. Mot part eller annan som är ersäitningsskyldig för sådana

l^ostnader skall åläggas att utge ersättningen till statsverket.

Vinner makar e fter gemensam ansökan boskillnad, hemskillnad eller

äktenskapsskillnad och har ena maken åtnjutit allmän rättshjälp, skall

rätten, om det ej med hänsyn till omständigheterna är obiliigt, ålägga

andra maken alt betala stat.sverket hälften av kostnaderna för rätts­
hjälpen.

Skall i annat fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mellan

parter, äger därom gällande bestämmelser motsvarande tillämpning i

fråga om kostnaderna för allmän rättshjälp åt part. Därvid skall betal­

ningsskyldighet åläggas mot statsverket för dessa kostnader i deras

helhet eller till viss kvotdel utan angivande av bestämt belopp.

§ När mål eller ärende 1 vilket part har allmän rättshjälp avgöres,

)I1 beslut samtidigt meddelas angående ersättning till statsverket

32

skall

enligt 31 §.

33 § Ersättning som motpart eller annan enligt 31 § betalat till stats­
verket för kostnader för allmän rättshjälp skall utges till den som
erhållit rättshjälpen i den mån ersättningen överstiger kostnaderna

minskade med vad som erlagts i kosina dsbidrag.

Har allmän rättshjälp beviljats sökande i är ende angående verkstäl­

lighet enligt uisökningslagen (1877:31 s. I), äger bestämmelserna i
första stycket om ersättning motsvarande tillämpning i fråga om

exekutionsavgift som i ärendet uiiagits hos motparten.

34 § Rältshjälpsnämnden skall förordna att rättshjälpen skall

upphöra om

1. kostnadsbidrag ej erlägges enligt 27 eller 28 §,

2. sökanden lämnat oriktig uppgift och rättshjälp ej skulle ha

beviljats om riktig u ppgift lämnats,

3. sökanden uppsåtligen eller av grov oaktsamhel lämnat oriktig

"PPgift, som varit ägnad att leda till befrielse från eller till för lågt
slutligt kosinadsbidrag,

4. sökanden e j längre kan anses ha befogat intresse av a tt få sin sak

behandlad, eller

5. de ekonomiska fö rhållandena ändrats i sådan män att sökanden ej

längre ar be rättigad till allmän rättshjälp.

^ f all som avses i första stycket 3 eller 4 skall förordnande ej

"meddelas, om det är uppenbart obiliigt att rättshjälpen upphör.

Meddelas förordnande om allmän rättshjälps upphörande, skall den

som h aft rättshjälp själv bära kostnaderna för denna. 1 fall som avses i

första stycket 1 och 4 skall hans ansvar dock ej överstiga maxlmi-
beloppei^ om ej annat följer av 29 §.

f^ttshjälp åt misstänkt i brottmål

§ Om offentlig försvarare finns särskilda bestämmelser.

439

¬

background image

SFS 1973: 247

ifi 8 Annan rättshjälp åt misstänkt J brottm ål an som avses i 35 § m
be^Hljas tilllalad, om hans b eräknade ärainkomsl ej »vera.iger e�~

belopp som motsvarar Ire ganger del basbelopp som anges i 6 5

Stycket.

Vid prövning enligt första stycket ager 6 § andra och tredje styckena

motsvarande tillämpning.

r.. . ,

�r det uppenbart att sökanden sjalv kan svara for de kostnader som

ersätts genom rättshjälpen, får dock rättshjälp ej beviljas.

37 § I fråga om förmåner vid rättshjälp enligt 36 § äger 9 § a ndra

stycket 2, 4 och 5, 20 § första stycket samt 24 och 26 §§ motsvarande

tillärapning.

38 § Bestämmelserna i rättegångsbalken om skyldighet för ti lltalad

eller annan att till statsverket återbetala kostnad som enligt rättens

beslut u tgått av allmänna medel äger motsvarande tillämpning i f råga
om kostnad för rä ttshjälp enligt 36 §.

I fall som avses i 19 § andra stycket lagen (1946:804) om in förande

av nya rättegångsbalken, 18 § lagen (1957:668) om utlämning förbrott,

14 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland.

Island och Norge. 7 och 13 §§ lagen (1964:450) om åtgärder vid sam-
hällsfarlig asocialitet samt 39 § lagen (1972:260) om internationellt

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom gäller vad d är är

föreskrivet.

39 § Beslut om r ättshjälp enligt 36 § meddelas på ansökan av den til ­

talade. Sådant beslut meddelas av den domstol där målet är anhängigi.

Har rätten skilt saken från sig får den, till dess talan fullföljts av den

tilltalade eller tiden för sådan talan utgått, bevilja honom rät tshjälp i
högre rätt.

40 § Ansökan om rättshjälp enligt 36 § skall vara skriftlig satnl
innehålla uppgifter i de hänseenden som Konungen bestämmer. Om
särskilda skäl föreligger, får ansökan göras muntligen.

440

Rättshjälp genom offentligt biträde

41 § Offentligt biträde kan förordnas i mål eller ärende

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angåen s

intagning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 §
(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vi ssa fall,

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående ins n\

ning i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt
(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstor
eller placering av särskolelev enligt 28 § samma lag,

_

⬢ hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i

^ ^

anstalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen (1954:579)

ny terhelsvård eller kvarhållande enligt 45 § samma lag,

j.

fi

onihändertagande för samhällsvård enligt 29 §

vårdslagcn (1960:97) eller utredning enligt 30 § samma laS «"

¬

background image

angående sådan samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samma

SFS 1973; 247

!«g-

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning

från ungd omsvårdsskola enligt barnavårdslagen (1960:97),

6. hos utlänningsnämnden enligt utlänningslagen (1954:193),
7. angående förpassning eller utvisning enligt utlänningslagen

(1954:193),

8. angående avvisning enligt utlänningslagen (1954:193), dock ej hos

polismyndighet, såvida icke utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i

för\'ar längre än en vecka,

9. angående verkställighet enligt utlänningslagen (1954:193), om

underställning s kett hos centrala utlänningsmyndigheten med stöd av

5S § andra stycket samma lag eller om utlänningen enligt 35 § samma

jag hållits i förvar längre än en vecka,

10. angående uppehållstillstånd, om utlänningsnämndens yttrande

på grund av 12 § första stycket utlänningslagen (1954:-193) skall

inhämtas,

11. angående föreskrifter som meddelas enligt 9 eller 34 § ut­

länningslagen (1954:193),

12. angående hemsändande av utlänning med Slöd av 71 § första

stycket utlänningsla gen (1954:193),

13. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26

kap. brottsbalken,

14. angående återiniagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brotts­

balken.

15. an gående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd

enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island
och Nor ge angående verkställighet av straff m.rn, ejler lagen (1972:260)
om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

16. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till

Danmark, Finland, Island eller Norge for verkställighet av beslut om

vård eller behan dling,

17. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrenng eller

sterilisering enligt lagen (1941:282) om sieriiisermg, om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

18. hos centrala ullänningsmyndigheten eller Konungen enligt lagen

(1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande nv vissa våldsdåd

med internationell bakgrund,

19. angående verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning

enligt lage n (1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa

våldsdåd med internationell bakgrund, om utlänningen hållits i f örvar

längre än en vecka.

42 § Offentligt biträde skall utses för den som åtgirdon avser, om det
l^ehövs för tillvaratagande av dennes rätt. Vid bedömningen av
behovet skall särskilt beaktas om i väsentligt hänseende motstridiga

sakuppgifter lämnats under utredningen eller betydelsefulla sakför­

hållanden i övr igt är oklara.

43 § Offentligt biträde förordnas av rättshjälpsnämnd efter ansökan

den som åtgärden avser eller anmälan av den myndighet som hand-

'ägger målet eller ärendet.

¬

background image

SFS 1973:247

Förordnande gäller även när talan fullföljes eller meddelat h ,

underställes annan myndighets prövning eller saken överläninas

annan myndighets avgörande.

i"!

Ansökan eller anmälan upptages av den rättshjälpsnijmnd inom v

verksamhetsområde den som åtgärden avser är bosatt eller, j f råg,

den som ej är bosatt i lan det, av den rättshjälpsnämnd wm Konunge^

bestämmer.

Ansökan eller anmälan får upptagas av annan rättshjälpsnämnd ä

som följer av tredje stycket, om nämnden finner särskilda skäl fö^
ligga.

44 § Har den som åtgärden avser till offentligt biträde själv föreslagit
någon som är lämplig, skall denne förordnas, om ej hans a nlitande

skulle medföra avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda skäl

föranleder annat.

1 fråga om offentligt biträde äger bestämmelserna i 21 § andra och

tredje styckena, 22 § första och andra styckena samt 23 § motsvarande
tillämpning.

Ersättning till offentligt biträde faststalles ay rättshjälpsnämnden

och utgår av allmänna me del.

45 § 1 mål eller ärende som avses i 41 § får offentligt biträde f ör­

anstalta om sådan utredning som är skäligen påkallad för til vara­

tagande av dens rätt som åtgärden avser och som ej kan erhållas genom

myndighet som handlägger målet eller ärendet. Har offentligt biträde

ej utsetts, får rättshjälpsnämnd som avses i 43 § på ansökan av den som
åtgärden avser besluta om utredning.

Den som efter beslut av offentligt biträde eller rättshjälpsnämnd

medverkat vid utredning har rätt till ersättning av allmänna medel

enligt be stämmelser som Konungen meddelar. Ersättningen faslställes

av rättshjälpsnämnden.

442

Rådgivning

46 § Med rådgivning förstås i denna lag kortare rådgivning o ch

därmed jämförlig åtgärd i rättslig angelägenhet. Som rådgivning skall
dock ej anses åtgärd i angelägenhet som avses i 8 § första stycket 5 el er

som omfattas av förordnande som meddelats med stöd av 8 § andra

stycket.

47 § Rådgivning sker mot en avgift som motsvarar en etthundraljug®
femtedel av det basbelopp som anges i 6 § första stycket, jäm nad til'

narmast lägre tiotal kronor. Avgiften får nedsättas eller efterges, om
särskilda skäl föreligger. För vad som nedsatts eller eftergivits u tg ^

auning av allmänna medel till den som meddelat rådgivning.

Umnas efter rådgivning allmän rättshjälp, skall kostnaden f®

rättssnw'"^H " dnses som en kostnad för den allmänna

.jo

r

rädeivningsaveift

8°'"

säsom betalning på ko stnadsbidrag.

¬

background image

Denna lag-' träder i kraft den 1 juH 1973, då lagen (1919: 367) om fri

rättegång upphör att gälla.

Förekommer i lag elle r annan författning bestämmelse som avser fri

rättegång, skall den i stället gälla rättshjälp som beviljats av rättshjälps-

nämnden.

Har ansökan om fri rättegång gjorts före den nya lagens ikraft­

trädande, äger äldre bestämmelser fortfarande tillämpning.

48 § Rådgivning meddelas av advokat eller av biträdande jurist pä

SFS 1973:247

advokatbyrå utan beslut av rättshjälpsnämnden.

Beslut om nedsättning eller eftergift av rädgivningsavgift meddelas

av bitr ädet.

SärsMlda bestä mmelser

!

49§ Mot rätlshjälpsnämnds eller annan förvaltningsmyndighets

;

beslut enligt denna lag föres talan hos centralmyndigheten genom

^

besvär. Mot centralmyndighetens beslut i anlednin g av besvär får talan

ej föras.

I

1 frå ga om talan mot allmän domstols, krigsrätts eller förvaltnings-

!

domstols beslut enligt denna lag tillämpas vad so m i allm änhet gäller

i

om t alan mot sådan domstols beslut.

i

50 § Bestämmelserna i de nna lag om angelägenhet, som skall prövas

I

av förvattning.smyndighet, gäller även sådant ärende vid allmän

|

domstol, krigsrätt eller arbetsdomstolen, som avser domstolens för­

valtande verksamhet,

51 § Den so m, i firma eller annars, i yrkesmässig verksamhet som ej

utövas vi d a dvokatbyrå uppsåtligen använder benämningen rättshjälp
på sä tt som är ägnat att leda till alt verksamheten förväxlas med den
rättshjälpsverksamhet som enligt denna lag utövas vid advokatbyrå

domes ill! böter. Detsamma gäller den som uppsåtligen, i firma eller
annars, i yrkesmässig verksamhet obehörigen använder benämningen
allmän advokatbyrå eller benämning som är ägnad att leda till för­

växling därmed,

i

Denna la g^ träder i kraft den 1 juli 1973.
D'ii alla som vederbör hava sig hörsamligen all efterrätta. Till

Jiterincra visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med
^an kungl sigill bekräfta låtit,
Stodholms slott den 11 maj 1973.

Under Han s Maj:ts

allemådigsie Konungs och Herres sjukdom:

CARL GUSTAF

LENNART GEUER

(Justitiedepartementet)

' 1972:429.
' ^973:

1973,

,9^3. 247_

443

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.