SFS 1974:11

740011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 11

Lag

Utkom fran trycket

den 25 jan uari 1974

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 4 janu ari 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att 19 § rältshjälpslagen

(1973:429)- skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1973:87. JuU 3 6, rskr 319.

32

^ La gen omtryckt 19 73:247.

¬

background image

19 § Bifalles ansökan om allmän rättshjälp, fastställer rättshjälps­

nämnden samtidigt det för sökanden gällande maximibeloppet.

Kan sökanden ej själv eller genom någon som i t jänsteställning eller

annars lämnar honom bistånd behörigen tillvarataga sin rätt, får rälts-

hjälpsnämnden på sökandens begäran förordna biträde.

I angelägenhet, som kan antagas bli prövad enligt lagen (1974: 8)

om rättegången i tvistemål om mindre värden, får biträde förordnas
endast om särskilda skäl föreligger med hänsyn till s ökandens person­

liga förhållanden eller sakens beskaffenhet.

När biträde kan förordnas enligt 20 kap. 19 § föräldrabalken,

förordnas ej biträde enligt denna lag.

SFS 1974:11

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. H ar ansökan om rättshjälp

gjorts före ikraftträdandet, gäller fortfarande äldre bestämmelser.

CARL GUSTAF

LENN.ART GEIJER

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.