SFS 1982:1132

821132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1132

om äsidring i rättslijälpslagen (1972:429);

trycket

den 27 december 1982

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § rättshjälpslagen (1972:

429)^ skall ha nedan angivna lydelse.

6 § ' Allmän rättshjälp beviljas fysisk person i rä ttslig angelägenhet, om

han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst ej överstiger
ett gränsbelopp som motsvarar åtta gånger det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde för oktober 1981.

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll,

ökas gränsbeloppet med vad som motsvarar ett halvt basbelopp för var och

en till vilkens underhåll han sålunda bidrager.

�r den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av

' Prop. 1982/83:57, JuU 13, rskr 85.

^ Lagen omtryckt 1979; 240.

' Senaste lydelse 1981:1200.

2829

¬

background image

SFS 1982; 1132

förmögenhetsinnehav eller annan s

d om

' '

gt

nedsatt på grund av skuldsättning eller an

. skall

den beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges
eller fråndrages.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, domstolsverket med­

delar närmare föreskrifter för beräicning av den rättssökandes ekonomiska
förhållanden.

Denna lag träder i Icr aft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.