SFS 1982:1132

821132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1132

om äsidring i rättslijälpslagen (1972:429);

trycket

den 27 december 1982

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § rättshjälpslagen (1972:

429)^ skall ha nedan angivna lydelse.

6 § ' Allmän rättshjälp beviljas fysisk person i rä ttslig angelägenhet, om

han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst ej överstiger
ett gränsbelopp som motsvarar åtta gånger det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde för oktober 1981.

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll,

ökas gränsbeloppet med vad som motsvarar ett halvt basbelopp för var och

en till vilkens underhåll han sålunda bidrager.

Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av

' Prop. 1982/83:57, JuU 13, rskr 85.

^ Lagen omtryckt 1979; 240.

' Senaste lydelse 1981:1200.

2829

¬

background image

SFS 1982; 1132

förmögenhetsinnehav eller annan s

d om

' '

gt

nedsatt på grund av skuldsättning eller an

. skall

den beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges
eller fråndrages.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, domstolsverket med­

delar närmare föreskrifter för beräicning av den rättssökandes ekonomiska
förhållanden.

Denna lag träder i Icr aft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.