SFS 2016:214 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

160214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § rättshjälpslagen (1996:1619)

ska ha följande lydelse.

16 §

När rättshjälp har beviljats, betalar staten kostnaderna för bevisning

vid allmän domstol och Arbetsdomstolen. Om inte något annat följer av lag
eller föreskrifter som lämnats med stöd av lag lämnas ersättning för bevisning
med skäligt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:214

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.