SFS 1994:57 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Du är här: Start / Processrätt / Rättshjälpslag (1996:1619) / SFS 1994:57 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
SFS 1994_57 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972_429)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:185px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1994:57 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 8 mars 1994 </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429); </b></p> <p style="position:absolute;top:237px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 24 februari 1994. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om r�ttshj�lpslagen </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">(1972:429)2 </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 8 � skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 9 b �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b> Allm�n r�ttshj�lp f�r ej beviljas </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft12">1. i angel�genhet som skall pr�vas eller p� annat s�tt behandlas utom </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft110">riket; r�ttshj�lp f�r dock beviljas en r�ttss�kande som �r bosatt h�r, om <br/>saken g�ller ett brott mot honom eller henne som motsvarar brott enligt 6 <br/>kap. brottsbalken eller om det finns s�rskilda sk�l f�r r�ttshj�lp, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">2. utl�nningar som varken �r eller tidigare varit bosatta h�r, om det inte </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">finns s�rskilda sk�l f�r r�ttshj�lp, </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">3. den som �r eller har varit n�ringsidkare i angel�genhet som har </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft110">uppkommit i hans n�ringsverksamhet, om det inte finns sk�l f�r r�ttshj�lp <br/>med h�nsyn till verksamhetens art och begr�nsade omfattning, hans eko-<br/>nomiska och personliga f�rh�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt, </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft12">4. i fr�ga om anspr�k som �verl�tits till den r�ttss�kande, om �verl�tel-</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft110">sen kan antagas ha �gt rum i syfte att �stadkomma f�rdel vid pr�vning av <br/>beg�ran om r�ttshj�lp, </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft110">5. f�r uppr�ttande av sj�lvdeklaration, <br/>6. f�r uppr�ttande av �ktenskapsf�rord, testamente eller g�vohandling, <br/>7. i angel�genhet r�rande bodelning, �m det inte med h�nsyn till boets </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft110">beskaffenhet och makarnas eller sambornas personliga f�rh�llanden finns <br/>s�rskilda sk�l f�r r�ttshj�lp, </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">8. om fr�gan om r�ttshj�lp kan anst� till dess en annan r�ttslig angel�-</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft110">genhet, vari anspr�ket st�der sig p� v�sentligen likartad grund, har av-<br/>gjorts slutligt, </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">9. �garen eller tidigare �gare av en fastighet eller en byggnad i angel�gen-</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110">het som avser fastigheten eller byggnaden, om han har eller borde ha haft <br/>r�ttsskyddsf�rs�kring eller n�got annat liknande r�ttsskydd som omfattar <br/>angel�genheten och n�got annat inte f�ljer av andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft12">10. i angel�genhet r�rande trafikskadeers�ttning enligt trafikskadelagen </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110">(1975:1410) eller r�rande skadest�nd som kan betalas fr�n en f�religgande <br/>ansvarsf�rs�kring; dock f�r r�ttshj�lp beviljas den skadelidande om ange-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:26, bet. 1993/94: JuU 12, rskr. 1993/94:124. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1993:9. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:592px;white-space:nowrap" class="ft12">113 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft20">114 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1994:57 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft23">l�genheten �r anh�ngig vid domstol eller r�r<b> enbart annan skada</b> �n per-<br/>sonskada, </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">11. den som ej har befogat intresse av att f� sin sak behandlad. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">I fall som avses i f�rsta stycket 9 f�r r�ttshj�lp beviljas n�r den r�tts-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft24">s�kandes egna kostnader i angel�genheten har uppg�tt till minst tre g�nger <br/>det basbelopp som anges i 6 � f�rsta stycket. D�rvid beaktas endast kostna-<br/>der av s�dant slag som kan antas komma att betalas fr�n den r�ttss�kandes <br/>r�ttsskydd eller, om n�got s�dant inte finns, kostnader som avses i 9 � <br/>andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om visst slag av �renden som �r talrikt f�rekommande och </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft24">normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen f�rordna att allm�n r�tts-<br/>hj�lp ej skall beviljas. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">Under f�ruts�ttning av �msesidighet kan regeringen f�rordna att med-</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft24">borgare i en viss fr�mmande stat och den som, utan att vara medborgare i <br/>den staten, �r bosatt d�r skall vara likst�lld med svensk medborgare i fr�ga <br/>om allm�n r�ttshj�lp. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 b �</b> I fr�ga om kostnader f�r r�ttshj�lp i s�dana r�ttsliga angel�genhe-<br/>ter r�rande brott mot den r�ttss�kande som behandlas utom riket g�ller <br/>best�mmelserna i 9 � andra stycket 1 - 4 . Detta g�ller dock endast i den <br/>m�n kostnaderna inte t�cks genom n�gon f�rs�kring eller ers�tts av dom-<br/>stol eller annan myndighet i den fr�mmande staten. Om den r�ttss�kande <br/>har kallats till en domstol eller annan myndighet l�mnas ers�ttning f�r resa <br/>och uppeh�lle �ven om personlig inst�llelse inte �lagts. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1994. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft24">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:57
Utkom fr�n trycket
den 8 mars 1994

Lag
om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429);

utf�rdad den 24 februari 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om r�ttshj�lpslagen

(1972:429)2

dels att 8 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 9 b �, av f�ljande lydelse.

8 � Allm�n r�ttshj�lp f�r ej beviljas

1. i angel�genhet som skall pr�vas eller p� annat s�tt behandlas utom

riket; r�ttshj�lp f�r dock beviljas en r�ttss�kande som �r bosatt h�r, om
saken g�ller ett brott mot honom eller henne som motsvarar brott enligt 6
kap. brottsbalken eller om det finns s�rskilda sk�l f�r r�ttshj�lp,

2. utl�nningar som varken �r eller tidigare varit bosatta h�r, om det inte

finns s�rskilda sk�l f�r r�ttshj�lp,

3. den som �r eller har varit n�ringsidkare i angel�genhet som har

uppkommit i hans n�ringsverksamhet, om det inte finns sk�l f�r r�ttshj�lp
med h�nsyn till verksamhetens art och begr�nsade omfattning, hans eko-
nomiska och personliga f�rh�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt,

4. i fr�ga om anspr�k som �verl�tits till den r�ttss�kande, om �verl�tel-

sen kan antagas ha �gt rum i syfte att �stadkomma f�rdel vid pr�vning av
beg�ran om r�ttshj�lp,

5. f�r uppr�ttande av sj�lvdeklaration,
6. f�r uppr�ttande av �ktenskapsf�rord, testamente eller g�vohandling,
7. i angel�genhet r�rande bodelning, �m det inte med h�nsyn till boets

beskaffenhet och makarnas eller sambornas personliga f�rh�llanden finns
s�rskilda sk�l f�r r�ttshj�lp,

8. om fr�gan om r�ttshj�lp kan anst� till dess en annan r�ttslig angel�-

genhet, vari anspr�ket st�der sig p� v�sentligen likartad grund, har av-
gjorts slutligt,

9. �garen eller tidigare �gare av en fastighet eller en byggnad i angel�gen-

het som avser fastigheten eller byggnaden, om han har eller borde ha haft
r�ttsskyddsf�rs�kring eller n�got annat liknande r�ttsskydd som omfattar
angel�genheten och n�got annat inte f�ljer av andra stycket,

10. i angel�genhet r�rande trafikskadeers�ttning enligt trafikskadelagen

(1975:1410) eller r�rande skadest�nd som kan betalas fr�n en f�religgande
ansvarsf�rs�kring; dock f�r r�ttshj�lp beviljas den skadelidande om ange-

1

Prop. 1993/94:26, bet. 1993/94: JuU 12, rskr. 1993/94:124.

2

Lagen omtryckt 1993:9.

113

background image

114

SFS 1994:57

l�genheten �r anh�ngig vid domstol eller r�r enbart annan skada �n per-
sonskada,

11. den som ej har befogat intresse av att f� sin sak behandlad.

I fall som avses i f�rsta stycket 9 f�r r�ttshj�lp beviljas n�r den r�tts-

s�kandes egna kostnader i angel�genheten har uppg�tt till minst tre g�nger
det basbelopp som anges i 6 � f�rsta stycket. D�rvid beaktas endast kostna-
der av s�dant slag som kan antas komma att betalas fr�n den r�ttss�kandes
r�ttsskydd eller, om n�got s�dant inte finns, kostnader som avses i 9 �
andra stycket.

I fr�ga om visst slag av �renden som �r talrikt f�rekommande och

normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen f�rordna att allm�n r�tts-
hj�lp ej skall beviljas.

Under f�ruts�ttning av �msesidighet kan regeringen f�rordna att med-

borgare i en viss fr�mmande stat och den som, utan att vara medborgare i
den staten, �r bosatt d�r skall vara likst�lld med svensk medborgare i fr�ga
om allm�n r�ttshj�lp.

9 b � I fr�ga om kostnader f�r r�ttshj�lp i s�dana r�ttsliga angel�genhe-
ter r�rande brott mot den r�ttss�kande som behandlas utom riket g�ller
best�mmelserna i 9 � andra stycket 1 - 4 . Detta g�ller dock endast i den
m�n kostnaderna inte t�cks genom n�gon f�rs�kring eller ers�tts av dom-
stol eller annan myndighet i den fr�mmande staten. Om den r�ttss�kande
har kallats till en domstol eller annan myndighet l�mnas ers�ttning f�r resa
och uppeh�lle �ven om personlig inst�llelse inte �lagts.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1994.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.