SFS 1995:976 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

SFS 1995_976 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972_429)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1787

SFS 1995:976

Utkom från trycket
den 4 juli 1995

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 21 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 § rättshjälpslagen

(1972:429)2 skall ha följande lydelse.

22 § Biträde, bodelningsförrättare och medlare har rätt till skälig er-
sättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt.

Ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångspunkt i den tids-
åtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning
och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fast-
ställer. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den
skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med eller andra

omständigheter av betydelse ger anledning till det. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer fastställer den taxa som
skall tillämpas vid bestämmande av ersättningen i vissa fall samt
meddelar föreskrifter om beräkning av ersättningen för tidsspillan.

Vid biträdesbyte enligt 21 § andra stycket gäller i fråga om det nya

biträdets rätt till ersättning för arbete som har utförts före beslutet om
bytet vad som sägs i 19 § första stycket.

Har biträde, bodelningsförrättare eller medlare genom vårdslöshet eller

försummelse föranlett kostnad för rättshjälpen, skall detta beaktas vid
ersättningens bestämmande. Om biträde missbrukat sin behörighet att
bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution eller det eljest
föreligger särskilda skäl, får ersättningen jämkas.

1

Prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:JuU26, rskr. 1994/95:456.

2

Lagen omtryckt 1993:9.

background image

1788

SFS 1995:976

Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid domstol av

domstolen. Ersättning till biträde i annat fall och till bodelningsförrättare
fastställes av Rättshjälpsmyndigheten. Ersättning till medlare fastställes
av domstolen.

Ersättning till biträde skall fastställas i samband med att den rättsliga

angelägenheten avgörs genom dom eller beslut eller avslutas på något
annat sätt. Ersättningen till bodelningsförrättare eller medlare skall
fastställas när uppdraget har slutförts.

Har ett biträde underlåtit att i tid begära ersättning vid den domstol

som haft att besluta om den och har biträdet därigenom förlorat rätten
att få ersättning fastställd av domstolen, får Rättshjälpsmyndigheten
fastställa ersättningen under förutsättning att biträdet inte kände till att
angelägenheten varit anhängig vid domstolen eller att underlåtenheten
beror på något annat ursäktligt misstag. Ersättningen skall då alltid
stanna på staten.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.