SFS 1999:63 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

990063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4, 6, 23, 24 och 38 §§ rättshjälps-

lagen (1996:1619) skall ha följande lydelse.

4 §

Rådgivning enligt denna lag lämnas i en rättslig angelägenhet av en ad-

vokat eller biträdande jurist på advokatbyrå i sammanlagt högst två timmar.
Rådgivning kan också lämnas av någon annan som kan förordnas som rätts-
hjälpsbiträde enligt 26 §.

Rådgivning lämnas mot en avgift som betalas till den som lämnar rådgiv-

ningen. Den som har lämnat rådgivning får sätta ned avgiften till hälften om
den rättssökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det.

Är den rättssökande underårig får avgiften sättas ned till noll, om sökan-

dens ekonomiska förhållanden ger anledning till det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare bestämmelser om rådgivningsavgift och nedsättning av rådgivningsav-
gift.

6 §

Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag en-

ligt 38 § inte överstiger 260 000 kr.

Rättshjälp får även beviljas ett dödsbo om det finns synnerliga skäl. I 14 §

finns bestämmelser om övergång av rättshjälp till dödsbo.

23 §

Den som har beviljats rättshjälp skall betala en rättshjälpsavgift som

bestäms med hänsyn till kostnaderna för rättshjälpsbiträdet och den rätts-
sökandes ekonomiska underlag enligt 38 §.

Rättshjälpsavgiften, som aldrig får överstiga kostnaderna för rättshjälps-

biträdet, utgör

1. två procent av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte översti-

ger 20 000 kr,

2. fem procent av kostnaderna, dock minst 500 kr, om det ekonomiska un-

derlaget överstiger 20 000 men inte 40 000 kr,

3. tio procent av kostnaderna, dock minst 1 000 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 40 000 men inte 80 000 kr,

4. tjugo procent av kostnaderna, dock minst 1 500 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 80 000 men inte 120 000 kr,

1

Prop. 1998/99:10, bet. 1998/99:JuU6, rskr. 1998/99:132.

SFS 1999:63

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

2

SFS 1999:63

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

5. trettio procent av kostnaderna, dock minst 2 000 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 120 000 men inte 160 000 kr,

6. fyrtio procent av kostnaderna, dock minst 5 000 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 160 000 kr.

Avgift för rådgivning utöver en timme skall avräknas från den lägsta av-

gift som anges i andra stycket 2–6.

Är den rättssökande underårig får det beslutas att någon rättshjälpsavgift

inte skall betalas, om sökandens ekonomiska förhållanden ger anledning till
det.

Avgiften för dödsbo som beviljas rättshjälp bestäms efter vad som är skä-

ligt med hänsyn till dödsboets och dödsbodelägarnas ekonomiska förhållan-
den. Om rättshjälp övergår till ett dödsbo beräknas rättshjälpsavgiften med
ledning av den avlidnes ekonomiska underlag.

24 §

Procentsatsen för beräkning av rättshjälpsavgiften fastställs när rätts-

hjälp beviljas.

Om den rättssökandes ekonomiska underlag förändras väsentligt innan

rättshjälpsärendet har avslutats, får jämkning ske efter vad som är skäligt. I
fall som avses i 23 § fjärde stycket får jämkning ske till noll och i övriga fall
till annan procentsats som anges i 23 § andra stycket. Jämkning får också ske
om en väsentlig felbedömning har gjorts när procentsatsen tidigare bestäm-
des eller om oriktiga uppgifter har legat till grund för beslutet.

Jämkning till en lägre procentsats eller till noll kan endast avse avgift som

ännu inte har betalats.

38 §

2

Med ekonomiskt underlag avses i denna lag den rättssökandes beräk-

nade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögen-
hetsförhållanden och skuldsättning enligt andra stycket.

Bidrar den rättssökande till underhållet av barn skall den beräknade årsin-

komsten minskas med 15 000 kr för varje barn, dock högst 75 000 kr. Är den
rättssökandes betalningsförmåga väsentligen ökad eller nedsatt på grund av
förmögenhetsinnehav eller skuldsättning eller annan särskild omständighet,
skall den beräknade årsinkomsten jämkas genom att skäligt belopp läggs till
eller dras ifrån.

Närmare bestämmelser om hur det ekonomiska underlaget skall beräknas

meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

2

Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.