SFS 2005:75 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

050075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 24 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 45 och 46 §§ rättshjälpslagen

(1996:1619) skall ha följande lydelse.

45 § Beslut om rättshjälp får överklagas av den som är enskild part och av
Justitiekanslern. Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del
av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två
månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut
även till förmån för en enskild part.

46 § Justitiekanslern får påkalla beslut om att rättshjälp skall upphöra en-
ligt 32–34 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 45 § i

dess äldre lydelse. Detsamma gäller i fråga om beslut som har meddelats ef-
ter ikraftträdandet med anledning av att Domstolsverket har påkallat beslut
om att rättshjälp skall upphöra enligt 46 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159.

SFS 2005:75

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.