SFS 2000:273 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Du är här: Start / Processrätt / Rättshjälpslag (1996:1619) / SFS 2000:273 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
000273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 23 §§ rättshjälpslagen

(1996:1619) skall ha följande lydelse.

5 §

Den som har lämnat rådgivning har rätt till skälig ersättning av all-

männa medel för de kostnader för tolk och översättning som rådgivningen
kan ha krävt. Om rådgivning har skett mot nedsatt avgift enligt 4 § andra och
tredje styckena, kan den som har lämnat rådgivning få ersättning av all-
männa medel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare bestämmelser om ersättning enligt första stycket.

23 §

2

Den som har beviljats rättshjälp skall betala en rättshjälpsavgift som

bestäms med hänsyn till kostnaderna för rättshjälpsbiträdet och den rättssö-
kandes ekonomiska underlag enligt 38 §.

Rättshjälpsavgiften, som aldrig får överstiga kostnaderna för rättshjälpsbi-

trädet, utgör

1. två procent av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte översti-

ger 50 000 kr,

2. fem procent av kostnaderna, dock minst 500 kr, om det ekonomiska un-

derlaget överstiger 50 000 men inte 100 000 kr,

3. tio procent av kostnaderna, dock minst 1 000 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 100 000 men inte 120 000 kr,

4. tjugo procent av kostnaderna, dock minst 1 500 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 120 000 men inte 150 000 kr,

5. trettio procent av kostnaderna, dock minst 2 000 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 150 000 men inte 200 000 kr,

6. fyrtio procent av kostnaderna, dock minst 5 000 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 200 000 kr.

Avgift för rådgivning utöver en timme skall avräknas från den lägsta av-

gift som anges i andra stycket 2�6.

�r den rättssökande underårig får det beslutas att någon rättshjälpsavgift

inte skall betalas, om sökandens ekonomiska förhållanden ger anledning till
det.

1

Prop. 1999/2000:59, bet. 1999/2000:JuU14, rskr. 1999/2000:187.

2

Senaste lydelse 1999:63.

SFS 2000:273

Utkom från trycket
den 23 maj 2000

background image

2

SFS 2000:273

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Avgiften för dödsbo som beviljas rättshjälp bestäms efter vad som är skä-

ligt med hänsyn till dödsboets och dödsbodelägarnas ekonomiska förhållan-
den. Om rättshjälp övergår till ett dödsbo beräknas rättshjälpsavgiften med
ledning av den avlidnes ekonomiska underlag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Den nya bestämmelsen i 5 § för-

sta stycket tillämpas på beslut om nedsättning av rådgivningsavgift som
meddelats från och med den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.