SFS 2000:273 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Du är här: Start / Processrätt / Rättshjälpslag (1996:1619) / SFS 2000:273 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
000273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1996:1619);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 maj 2000.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 5 och 23 �� r�ttshj�lpslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1996:1619) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har l�mnat r�dgivning har r�tt till sk�lig ers�ttning av all-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">m�nna medel f�r de kostnader f�r tolk och �vers�ttning som r�dgivningen<br/>kan ha kr�vt. Om r�dgivning har skett mot nedsatt avgift enligt 4 � andra och<br/>tredje styckena, kan den som har l�mnat r�dgivning f� ers�ttning av all-<br/>m�nna medel.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">n�rmare best�mmelser om ers�ttning enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har beviljats r�ttshj�lp skall betala en r�ttshj�lpsavgift som</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">best�ms med h�nsyn till kostnaderna f�r r�ttshj�lpsbitr�det och den r�ttss�-<br/>kandes ekonomiska underlag enligt 38 �.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">R�ttshj�lpsavgiften, som aldrig f�r �verstiga kostnaderna f�r r�ttshj�lpsbi-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">tr�det, utg�r</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. tv� procent av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte �versti-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ger 50 000 kr,</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. fem procent av kostnaderna, dock minst 500 kr, om det ekonomiska un-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">derlaget �verstiger 50 000 men inte 100 000 kr,</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. tio procent av kostnaderna, dock minst 1 000 kr, om det ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">underlaget �verstiger 100 000 men inte 120 000 kr,</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">4. tjugo procent av kostnaderna, dock minst 1 500 kr, om det ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">underlaget �verstiger 120 000 men inte 150 000 kr,</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">5. trettio procent av kostnaderna, dock minst 2 000 kr, om det ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">underlaget �verstiger 150 000 men inte 200 000 kr,</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">6. fyrtio procent av kostnaderna, dock minst 5 000 kr, om det ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">underlaget �verstiger 200 000 kr.</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Avgift f�r r�dgivning ut�ver en timme skall avr�knas fr�n den l�gsta av-</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">gift som anges i andra stycket 26.</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">�r den r�ttss�kande under�rig f�r det beslutas att n�gon r�ttshj�lpsavgift</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">inte skall betalas, om s�kandens ekonomiska f�rh�llanden ger anledning till<br/>det.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:59, bet. 1999/2000:JuU14, rskr. 1999/2000:187.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1999:63.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:273</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 maj 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:273</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Avgiften f�r d�dsbo som beviljas r�ttshj�lp best�ms efter vad som �r sk�-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ligt med h�nsyn till d�dsboets och d�dsbodel�garnas ekonomiska f�rh�llan-<br/>den. Om r�ttshj�lp �verg�r till ett d�dsbo ber�knas r�ttshj�lpsavgiften med<br/>ledning av den avlidnes ekonomiska underlag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000. Den nya best�mmelsen i 5 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:158px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">sta stycket till�mpas p� beslut om neds�ttning av r�dgivningsavgift som<br/>meddelats fr�n och med den 1 april 1999.</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Cecilia Renfors<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1996:1619);

utf�rdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 5 och 23 �� r�ttshj�lpslagen

(1996:1619) skall ha f�ljande lydelse.

5 �

Den som har l�mnat r�dgivning har r�tt till sk�lig ers�ttning av all-

m�nna medel f�r de kostnader f�r tolk och �vers�ttning som r�dgivningen
kan ha kr�vt. Om r�dgivning har skett mot nedsatt avgift enligt 4 � andra och
tredje styckena, kan den som har l�mnat r�dgivning f� ers�ttning av all-
m�nna medel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare best�mmelser om ers�ttning enligt f�rsta stycket.

23 �

2

Den som har beviljats r�ttshj�lp skall betala en r�ttshj�lpsavgift som

best�ms med h�nsyn till kostnaderna f�r r�ttshj�lpsbitr�det och den r�ttss�-
kandes ekonomiska underlag enligt 38 �.

R�ttshj�lpsavgiften, som aldrig f�r �verstiga kostnaderna f�r r�ttshj�lpsbi-

tr�det, utg�r

1. tv� procent av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte �versti-

ger 50 000 kr,

2. fem procent av kostnaderna, dock minst 500 kr, om det ekonomiska un-

derlaget �verstiger 50 000 men inte 100 000 kr,

3. tio procent av kostnaderna, dock minst 1 000 kr, om det ekonomiska

underlaget �verstiger 100 000 men inte 120 000 kr,

4. tjugo procent av kostnaderna, dock minst 1 500 kr, om det ekonomiska

underlaget �verstiger 120 000 men inte 150 000 kr,

5. trettio procent av kostnaderna, dock minst 2 000 kr, om det ekonomiska

underlaget �verstiger 150 000 men inte 200 000 kr,

6. fyrtio procent av kostnaderna, dock minst 5 000 kr, om det ekonomiska

underlaget �verstiger 200 000 kr.

Avgift f�r r�dgivning ut�ver en timme skall avr�knas fr�n den l�gsta av-

gift som anges i andra stycket 26.

�r den r�ttss�kande under�rig f�r det beslutas att n�gon r�ttshj�lpsavgift

inte skall betalas, om s�kandens ekonomiska f�rh�llanden ger anledning till
det.

1

Prop. 1999/2000:59, bet. 1999/2000:JuU14, rskr. 1999/2000:187.

2

Senaste lydelse 1999:63.

SFS 2000:273

Utkom fr�n trycket
den 23 maj 2000

background image

2

SFS 2000:273

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Avgiften f�r d�dsbo som beviljas r�ttshj�lp best�ms efter vad som �r sk�-

ligt med h�nsyn till d�dsboets och d�dsbodel�garnas ekonomiska f�rh�llan-
den. Om r�ttshj�lp �verg�r till ett d�dsbo ber�knas r�ttshj�lpsavgiften med
ledning av den avlidnes ekonomiska underlag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000. Den nya best�mmelsen i 5 � f�r-

sta stycket till�mpas p� beslut om neds�ttning av r�dgivningsavgift som
meddelats fr�n och med den 1 april 1999.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.