SFS 2000:273 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Du är här: Start / Processrätt / Rättshjälpslag (1996:1619) / SFS 2000:273 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
000273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 23 §§ rättshjälpslagen

(1996:1619) skall ha följande lydelse.

5 §

Den som har lämnat rådgivning har rätt till skälig ersättning av all-

männa medel för de kostnader för tolk och översättning som rådgivningen
kan ha krävt. Om rådgivning har skett mot nedsatt avgift enligt 4 § andra och
tredje styckena, kan den som har lämnat rådgivning få ersättning av all-
männa medel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare bestämmelser om ersättning enligt första stycket.

23 §

2

Den som har beviljats rättshjälp skall betala en rättshjälpsavgift som

bestäms med hänsyn till kostnaderna för rättshjälpsbiträdet och den rättssö-
kandes ekonomiska underlag enligt 38 §.

Rättshjälpsavgiften, som aldrig får överstiga kostnaderna för rättshjälpsbi-

trädet, utgör

1. två procent av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte översti-

ger 50 000 kr,

2. fem procent av kostnaderna, dock minst 500 kr, om det ekonomiska un-

derlaget överstiger 50 000 men inte 100 000 kr,

3. tio procent av kostnaderna, dock minst 1 000 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 100 000 men inte 120 000 kr,

4. tjugo procent av kostnaderna, dock minst 1 500 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 120 000 men inte 150 000 kr,

5. trettio procent av kostnaderna, dock minst 2 000 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 150 000 men inte 200 000 kr,

6. fyrtio procent av kostnaderna, dock minst 5 000 kr, om det ekonomiska

underlaget överstiger 200 000 kr.

Avgift för rådgivning utöver en timme skall avräknas från den lägsta av-

gift som anges i andra stycket 2�6.

�r den rättssökande underårig får det beslutas att någon rättshjälpsavgift

inte skall betalas, om sökandens ekonomiska förhållanden ger anledning till
det.

1

Prop. 1999/2000:59, bet. 1999/2000:JuU14, rskr. 1999/2000:187.

2

Senaste lydelse 1999:63.

SFS 2000:273

Utkom från trycket
den 23 maj 2000

background image

2

SFS 2000:273

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Avgiften för dödsbo som beviljas rättshjälp bestäms efter vad som är skä-

ligt med hänsyn till dödsboets och dödsbodelägarnas ekonomiska förhållan-
den. Om rättshjälp övergår till ett dödsbo beräknas rättshjälpsavgiften med
ledning av den avlidnes ekonomiska underlag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Den nya bestämmelsen i 5 § för-

sta stycket tillämpas på beslut om nedsättning av rådgivningsavgift som
meddelats från och med den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt