SFS 2006:553 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

060553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § rättshjälpslagen (1996:1619)

skall ha följande lydelse.

10 § Rättshjälp får inte beviljas

1. för upprättande av självdeklaration, äktenskapsförord, testamente eller

gåvohandling,

2. för förrättande av bouppteckning enligt 20 kap. ärvdabalken,
3. i en angelägenhet som rör skuldsanering,
4. i inskrivningsärenden enligt jordabalken,
5. i ärenden om fastighetsdeklaration,
6. i mål eller ärenden angående fastighetstaxering,
7. i registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) eller lagen (1979:377) om

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,

8. i en angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av bo-

delning,

9. om frågan om rättshjälp kan vänta till dess en annan rättslig angelägen-

het där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund har avgjorts,

10. i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskade-

lagen (1975:1410) eller som rör skadestånd som skall betalas från en an-
svarsförsäkring. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett
mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än per-
sonskada.

Rättshjälp får inte heller beviljas i fråga om anspråk som har överlåtits till

den rättssökande, om överlåtelsen kan antas ha skett för att åstadkomma en
fördel vid prövning av ansökan om rättshjälp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286.

SFS 2006:553

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.