SFS 2006:724 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

060724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § rättshjälpslagen (1996:1619)

skall ha följande lydelse.

19 § Den som har beviljats rättshjälp behöver inte betala ansökningsavgift
eller expeditionsavgift enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de
allmänna domstolarna, ansökningsavgift i mål enligt lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning eller avgift enligt 15 § 1–3 av-
giftsförordningen (1992:191).

Den som har beviljats rättshjälp i en angelägenhet som lett till ett verk-

ställbart avgörande eller i ett mål om verkställighet behöver inte betala ut-
sökningsavgifter hos Kronofogdemyndigheten.

Den som har beviljats rättshjälp behöver inte betala några kostnader för

kungörelser i mål eller ärenden vid domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:724

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.