SFS 2009:1253 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

091253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26, 27 och 29 §§ rättshjälpslagen

(1996:1619) ska ha följande lydelse.

26 §

Till rättshjälpsbiträde får förordnas en advokat, en biträdande jurist på

advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Har den rätts-
sökande själv föreslagit någon som är lämplig, ska denne förordnas, om det
inte finns särskilda skäl mot det. Ett biträde får entledigas om det finns skäl
till det.

Byte av biträde får ske efter särskilt tillstånd och bara om det finns särskil-

da skäl. Om byte av biträde har skett en gång, får nytt byte ske endast om det
finns synnerliga skäl.

Ett biträde får sätta en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå i sitt

ställe (substitution) om det inte medför en beaktansvärd ökning av kostna-
derna. I övrigt får substitution endast ske efter särskilt tillstånd.

27 §

Ett rättshjälpsbiträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tids-

spillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska be-
stämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till
uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en timkostnadsnorm.
Regeringen meddelar föreskrifter om timkostnadsnormen. Timersättningen
får avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet och den omsorg som
uppdraget har utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anled-
ning till det. Ersättning till rättshjälpsbiträde får inte avse kostnader för anli-
tande av tekniskt biträde.

Ersättningen till rättshjälpsbiträde får endast om det finns särskilda skäl

avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av
att biträdet har sin verksamhet långt ifrån den ort där den rättsliga angelägen-
heten huvudsakligen hanterats. På begäran av den rättssökande eller det före-
slagna rättshjälpsbiträdet ska förhandsbesked lämnas i frågan om sådana
merkostnader omfattas av rätten till ersättning.

Ersättning för arbete före ansökan kan endast avse arbete som varit av

mindre omfattning eller av brådskande art. Vid biträdesbyte enligt 26 § an-
dra stycket gäller motsvarande i fråga om det nya biträdets rätt till ersättning
för arbete som utförts före beslutet om byte.

1 Prop. 2008/09:232, bet. 2009/10:JuU6, rskr. 2009/10:65.

SFS 2009:1253

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1253

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Om biträdet genom vårdslöshet eller försummelse har föranlett kostnad

för rättshjälpen, ska detta beaktas när ersättningen bestäms. Om biträdet har
missbrukat sin behörighet att besluta om utredning enligt 17 § eller om
substitution enligt 26 § eller om det annars finns särskilda skäl, får ersätt-
ningen sättas ned.

När ersättningen bestäms ska i vissa fall en taxa tillämpas. Regeringen el-

ler den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om
taxan och om beräkning av ersättningen för tidsspillan.

29 §

Ett rättshjälpsbiträde får inte förbehålla sig eller ta emot ersättning av

sin huvudman utöver vad som följer av 27 §. Har detta skett är förbehållet
utan verkan och biträdet ska till huvudmannen betala tillbaka vad han eller
hon har tagit emot för mycket. Rättshjälpsbiträdet får dock förbehålla sig
och ta emot skälig ersättning för tidsspillan och utlägg som enligt 27 § andra
stycket inte omfattas av biträdets rätt till ersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre bestämmelser ska gälla för biträden som har förordnats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.