SFS 2011:605 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

110605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i rättshjälpslagen (1996:1619)

ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Rättshjälp ska beviljas under de förutsättningar som anges i artikel

46 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om dom-
stols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar
samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

2, om den rättssökande behö-

ver juridiskt biträde och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. I ett
sådant fall tillämpas inte 2 och 6–9 §§, 11 § 2 och 23–25 §§.

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.

2 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

SFS 2011:605

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.