SFS 2011:1213 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

111213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 och 35 §§ rättshjälpslagen

(1996:1619) ska ha följande lydelse.

32 §

Rättshjälp ska upphöra om

1. rättshjälpsavgift inte betalas enligt 25 §,
2. den rättssökande har lämnat oriktiga uppgifter och rättshjälp inte skulle

ha beviljats om riktiga uppgifter hade lämnats,

3. den rättssökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat orik-

tiga uppgifter, som varit ägnade att leda till för låg rättshjälpsavgift,

4. den rättssökandes ekonomiska förhållanden har ändrats så att han eller

hon inte längre är berättigad till rättshjälp,

5. ett rättshjälpsbiträde entledigas utan att ett annat rättshjälpsbiträde för-

ordnas,

6. det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets

värde samt omständigheterna i övrigt inte längre är rimligt att staten bidrar
till den rättssökandes kostnader, eller

7. Konsumentombudsmannen beslutar att biträda den rättssökande enligt

lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvis-
ter.

35 §

Om rättshjälpen upphör på någon av de grunder som anges i 32 § 1–6,

ska den rättssökande i skälig omfattning betala tillbaka kostnaderna för rätts-
hjälpen till staten.

Om rättshjälpen upphör på någon av de grunder som anges i 32 § 7 och

33 §, ska de kostnader för rättshjälpen som överstiger rättshjälpsavgiften inte
återbetalas till staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

SFS 2011:1213

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.