SFS 2011:1383 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Du är här: Start / Processrätt / Rättshjälpslag (1996:1619) / SFS 2011:1383 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
111383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § rättshjälpslagen (1996:1619)

ska ha följande lydelse.

10 §

2

Rättshjälp får inte beviljas

1. för upprättande av inkomstdeklaration, äktenskapsförord, testamente

eller gåvohandling,

2. för förrättande av bouppteckning enligt 20 kap. ärvdabalken,
3. i en angelägenhet som rör skuldsanering,
4. i inskrivningsärenden enligt jordabalken,
5. i ärenden om fastighetsdeklaration,
6. i mål eller ärenden angående fastighetstaxering,
7. i registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) eller lagen (1979:377) om

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,

8. i en angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av

bodelning,

9. om frågan om rättshjälp kan vänta till dess en annan rättslig angelägen-

het där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund har avgjorts,

10. i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskade-

lagen (1975:1410) eller som rör skadestånd som ska betalas från en ansvars-
försäkring. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål
eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än person-
skada.

Rättshjälp får inte heller beviljas i fråga om anspråk som har överlåtits till

den rättssökande, om överlåtelsen kan antas ha skett för att åstadkomma en
fördel vid prövning av ansökan om rättshjälp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om självdeklaration som

ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrollupp-
gifter.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2006:553.

SFS 2011:1383

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1383

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.