SFS 2011:1383 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

111383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § rättshjälpslagen (1996:1619)

ska ha följande lydelse.

10 §

2

Rättshjälp får inte beviljas

1. för upprättande av inkomstdeklaration, äktenskapsförord, testamente

eller gåvohandling,

2. för förrättande av bouppteckning enligt 20 kap. ärvdabalken,
3. i en angelägenhet som rör skuldsanering,
4. i inskrivningsärenden enligt jordabalken,
5. i ärenden om fastighetsdeklaration,
6. i mål eller ärenden angående fastighetstaxering,
7. i registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) eller lagen (1979:377) om

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,

8. i en angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av

bodelning,

9. om frågan om rättshjälp kan vänta till dess en annan rättslig angelägen-

het där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund har avgjorts,

10. i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskade-

lagen (1975:1410) eller som rör skadestånd som ska betalas från en ansvars-
försäkring. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål
eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än person-
skada.

Rättshjälp får inte heller beviljas i fråga om anspråk som har överlåtits till

den rättssökande, om överlåtelsen kan antas ha skett för att åstadkomma en
fördel vid prövning av ansökan om rättshjälp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om självdeklaration som

ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrollupp-
gifter.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2006:553.

SFS 2011:1383

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1383

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.