Strafföreläggandekungörelse (1970:60)

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1970:60
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:832
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Processrätt / Strafföreläggandekungörelse (1970:60)
SFS nr:

1970:60
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1970-02-27
Omtryck: SFS 1997:905
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:832
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Om det finns förutsättningar för det, bör åklagaren utfärda strafföreläggande för den misstänkte i stället för att väcka åtal. Förordning (1997:905).

1 a §   Vad som sägs i 3, 5, 6 och 8 §§ om den misstänkte gäller i tillämpliga delar ett företag som har förelagts företagsbot i enlighet med 5 § lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. Förordning (2019:832).

Åtgärder innan strafföreläggande utfärdas

2 §   Om det uppkommer fråga om strafföreläggande när det finns en målsägande som inte har lämnat besked om han avser att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, skall undersökningsledaren eller åklagaren om möjligt uppmana målsäganden att inom en viss tid lämna sådant besked.
Förordning (1997:905).

3 §   Polisman eller annan som håller förhör med den misstänkte får inte föreslå denne att utfärda en fullmakt som avses i 48 kap. 10 § rättegångsbalken, utan att den misstänkte har erkänt brottet och det finns särskild anledning att anta att saken inte eller bara med svårighet kan avgöras genom strafföre- läggande om fullmakt inte utfärdas. Förordning (1997:905).

4 §   Innan åklagaren utfärdar ett strafföreläggande för brott som bör föranleda mer än 40 dagsböter, skall åklagaren i den utsträckning Åklagarmyndigheten bestämmer undersöka om det också finns misstanke om andra brott. Förordning (2004:1273).

Utfärdande av strafföreläggande

5 §   Strafföreläggande utfärdas i form av ett elektroniskt dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Strafföreläggande får även utfärdas enligt formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten. Ett sådant föreläggande skall undertecknas av åklagaren.

Till ett skriftligt besked som avses i 48 kap. 8 § rättegångsbalken skall det fogas en uppmaning till den misstänkte att snarast betala böterna, om han eller hon godkänner föreläggandet. Uppmaningen skall i förekommande fall avse även enskilt anspråk som har förelagts den misstänkte samt avgift eller belopp som den misstänkte har förelagts att betala på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott. Förordning (2006:499).

6 §   Har den misstänkte till åklagaren gett in en fullmakt som avses i 48 kap. 10 § rättegångsbalken, skall uppgifter om ombudet anges i föreläggandet. Ett skriftligt besked som återger föreläggandets innehåll skall lämnas eller sändas till ombudet. Förordning (1997:905).

Godkännande av strafföreläggande

7 §   Åklagarmyndigheten respektive Tullverket får meddela föreskrifter om vilken myndighet ett skriftligt godkännande av ett strafföreläggande ska lämnas till.

Godkännande av ett strafföreläggande enligt 48 kap. 11 § rättegångsbalken eller 5 § tredje stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. sker genom betalning till Polismyndigheten.

Ett strafföreläggande anses godkänt när skriftligt godkännande eller betalning kommer in till behörig mottagare.

Om det finns skäl till det, ska en åklagare pröva om föreläggandet ska anses vara godkänt.
Förordning (2014:1118).

8 §   Om det inte kommer något godkännande eller annat besked från den misstänkte, får en påminnelse om föreläggandet sändas till honom.

Har det inte kommit något godkännande eller annat besked från den misstänkte bör, om det är lämpligt, underrättelse om föreläggandet delges honom på det sätt som föreskrivs om stämning i brottmål. Förordning (1997:905).

Uppgiftslämnande

9 §   Har upphävts genom förordning (2019:439).

10 §   Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket ska lämna de uppgifter om strafföreläggande som behövs för uppbörd enligt bötesverkställighetslagen (1979:189) till Polismyndigheten. Förordning (2019:439).

11 §   Om det kommer in betalning som kan utgöra godkännande enligt 48 kap. 11 § rättegångsbalken till Polismyndigheten, ska detta meddelas den myndighet där strafföreläggandet utfärdades. Förordning (2014:1118).

12 §   De skyldigheter i lag eller annan författning som innebär att en domstol ska underrätta en myndighet eller något annat organ om en dom i ett brottmål, ska också gälla för den myndighet som har utfärdat ett strafföreläggande som har godkänts. I stället för domstolens dom ska underrättelsen i sådana fall avse uppgifter om strafföreläggandets innehåll och godkännandet av detta. Förordning (2017:1027).

12 a §   Den tid en person har varit frihetsberövad på ett sådant sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande, ska antecknas i en handling som bifogas akten (avräkningsunderlag).

Åklagarmyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av avräkningsunderlaget. Förordning (2019:105).

12 b §   Om offentlig försvarare är förordnad för en misstänkt som godkänner ett strafföreläggande ska åklagaren underrätta den domstol som har förordnat den offentliga försvararen om godkännandet. I samband med detta ska åklagaren lämna de uppgifter i ärendet som kan ha betydelse för återbetalningsskyldigheten för kostnaderna för den offentliga försvararen. Förordning (2010:582).

13 §   Om den som har godkänt ett strafföreläggande klagar på detta, ska rätten utan dröjsmål informera klaganden om hans eller hennes rättigheter enligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2014:262).

14 §   Beslutar rätten om inhibition i ett mål om undanröjande av ett strafföreläggande, skall den myndighet där föreläggandet utfärdades underrättas om detta.

Om ett strafföreläggande undanröjs, skall rätten underrätta den myndighet där föreläggandet utfärdades, när beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (1997:905).

14 a §   När någon ges tillfälle att yttra sig över en ifrågasatt rättelse av ett godkänt strafföreläggande, får det ske muntligen eller skriftligen. Förordning (1997:905).

15 §   Uppgifter till rättsstatistiken lämnas enligt föreskrifter som Brottsförebyggande rådet meddelar efter samråd med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Riksarkivet.
Förordning (2014:1118).

16 §   Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av de bestämmelser i 48 kap. rättegångsbalken som rör strafföreläggande får meddelas av Åklagarmyndigheten.
Förordning (2004:1273).


Övergångsbestämmelser

2019:105
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt rum före ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.