SFS 2009:1307 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

091307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

5 §

2

Om en tvist angående en förpliktelse enligt någon särskild föreskrift

ska tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt
denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning.
Det som sägs i denna lag om tingsrätt ska i sådana fall gälla den andra myn-
digheten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2 Senaste lydelse 2002:468. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2009:1307

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;