SFS 2011:667 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

110667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot <br/>penningtv�tt och finansiering av terrorism;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � lagen (2009:62) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. livf�rs�kringsr�relse,<br/>3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdepappersmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tionen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell<br/>verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmed-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ling, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av andra<br/>�n anknutna f�rs�kringsf�rmedlare,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,<br/>8. verksamhet som fastighetsm�klare med fullst�ndig registrering enligt</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fastighetsm�klarlagen (2011:666),</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),<br/>10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor eller registrerat</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">revisionsbolag,</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">11. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster men som inte omfattas av 10,</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">12. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare),</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">13. yrkesm�ssig verksamhet som advokat eller bitr�dande jurist p� advo-</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">katbyr�, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta<br/>stycket,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12, rskr. 2010/11:168.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:1868.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:667</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:667</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">14. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n som avses i</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">13, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">15. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">anges i 3 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person<br/>som avses i 1014,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">16. yrkesm�ssig handel med varor, till den del verksamheten avser f�rs�lj-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ning mot kontant betalning som uppg�r till minst ett belopp som motsvarar<br/>15 000 euro,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster, eller</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">18. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nster utan att vara betalningsinstitut.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism;

utf�rdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � lagen (2009:62) om

�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande
lydelse.

1 kap.

2 �

2

Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse,

2. livf�rs�kringsr�relse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspek-

tionen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,

5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmed-

ling, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av andra
�n anknutna f�rs�kringsf�rmedlare,

6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8. verksamhet som fastighetsm�klare med fullst�ndig registrering enligt

fastighetsm�klarlagen (2011:666),

9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor eller registrerat

revisionsbolag,

11. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-

tj�nster men som inte omfattas av 10,

12. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka

storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare),

13. yrkesm�ssig verksamhet som advokat eller bitr�dande jurist p� advo-

katbyr�, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta
stycket,

1 Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12, rskr. 2010/11:168.

2 Senaste lydelse 2010:1868.

SFS 2011:667

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:667

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

14. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n som avses i

13, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta stycket,

15. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som

anges i 3 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person
som avses i 1014,

16. yrkesm�ssig handel med varor, till den del verksamheten avser f�rs�lj-

ning mot kontant betalning som uppg�r till minst ett belopp som motsvarar
15 000 euro,

17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster

enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster, eller

18. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-

tj�nster utan att vara betalningsinstitut.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;