SFS 2013:58 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

130058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 14 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

23 §

Om det kan antas att sökandens yrkande i ett mål om betalningsföre-

läggande eller vanlig handräckning är ogrundat eller obefogat, ska ansök-
ningen behandlas som om svaranden bestritt den.

Ett yrkande om ersättning för åtgärder som avses i 2 eller 3 § lagen

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller om ersättning en-
ligt 4 a § samma lag ska alltid antas vara ogrundat eller obefogat, i den mån
ersättningen inte kan utgå enligt den lagen.

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.

SFS 2013:58

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0058.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:56 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0058.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:56 PM