SFS 2013:84 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

130084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 68 § patentlagen (1967:837)2 ska ha

följande lydelse.

68 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

för viss tid dem som ska tjänstgöra som tekniskt sakkunniga ledamöter i
tingsrätten och hovrätten.

Om det medan en tekniskt sakkunnig ledamot deltar i behandlingen av ett

mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla,
ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.

Rättens ordförande utser bland de förordnade för varje mål dem som ska

ingå i rätten. Detta ska ske med beaktande av vilken teknisk sakkunskap som
behövs och övriga förhållanden i målet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Lagen omtryckt 1983:433.

SFS 2013:84

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013