SFS 2013:1062 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

131062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 48 § lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

48 §

Ersättning till sökanden för kostnader i mål om betalningsföreläggande

eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse sökandens eget
arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersätt-
ningen ska bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda
skäl bestämmas till högre belopp än 380 kronor i mål om betalningsföreläg-
gande och 420 kronor i mål om handräckning.

Ersättning till svaranden för kostnader i mål om särskild handräckning hos

Kronofogdemyndigheten får avse svarandens eget arbete med anledning av
målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen ska bestämmas till
skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre
belopp än 420 kronor.

I mål som anges i första stycket får ersättning dessutom avse ansöknings-

och expeditionsavgifter samt registreringsbevis, om sådant bevis har behövts.
Sökanden har vidare rätt till skälig ersättning för delgivningskostnader, för
översättning av inlagor eller andra handlingar samt för kopior, i den utsträck-
ning antalet sådana överstiger tjugofem.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål som har kommit in till Krono-

fogdemyndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

SFS 2013:1062

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013