SFS 2014:314 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

140314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:62) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels
att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 8 och 9 §§, samt

närmast före 3 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

1 §

En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upptäcka

sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i
penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla omstän-

digheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan
dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen. Om den egendom som den eller de
misstänkta transaktionerna avser finns hos verksamhetsutövaren ska detta
anges särskilt, liksom uppgifter om vilka tillgodohavanden kunden har hos
verksamhetsutövaren och i förekommande fall uppgifter om mottagaren av
transaktionen.

En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den

misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt el-
ler finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en
misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna
försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efter-
hand.

På begäran av Rikspolisstyrelsen ska verksamhetsutövaren eller den som

yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål lämna alla upp-
gifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism.

När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra fysiska eller

juridiska personer som avses i 1 kap. 2–4 §§ lämna de uppgifter för utred-
ningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som myndigheten be-
gär.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14 a § kasinolagen

(1999:355).

1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

SFS 2014:314

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:314

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Dispositionsförbud

8 §

Om det finns skäl att misstänka att egendom i form av pengar, fordran

eller annan rättighet är föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering
av terrorism och egendomen finns hos en verksamhetsutövare, får Rikspolis-
styrelsen besluta att egendomen eller ett motsvarande värde tills vidare inte får
flyttas eller disponeras på annat sätt (dispositionsförbud).

Beslut om dispositionsförbud får meddelas endast om det är fara i dröjsmål

och det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas
och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den inne-
bär.

Om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda, får

Rikspolisstyrelsen fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en
utländsk finansunderrättelseenhet.

9 §

Ett beslut om dispositionsförbud ska så snart som möjligt anmälas till

åklagare, som skyndsamt ska pröva om åtgärden ska bestå. Åklagarens beslut
får inte överklagas.

Finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. Åtgärden upphör att

gälla när två arbetsdagar förflutit från Rikspolisstyrelsens beslut, om den inte
hävts före det.

Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrättas om att en åtgärd har be-

slutats eller hävts.

Den som har drabbats av ett beslut om dispositionsförbud ska underrättas

om beslutet när det kan antas att syftet med en beslutad eller förutsedd åtgärd
inte motverkas och den framtida utredningen inte skadas om uppgiften röjs.
Beslut om underrättelse meddelas av åklagare. En underrättelse behöver inte
lämnas, om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan bety-
delse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)