SFS 2016:718 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

160718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 9 § lagen (2005:377) om straff för

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ska ha följande
lydelse.

9 §

3

Bestämmelserna i 2–8 §§ ska inte tillämpas på handel med egna aktier i

återköpsprogram eller på stabilisering av värdepapper, förutsatt att handeln
utförs i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknads-
missbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG
och 2004/72/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om
straffrättsliga sanktioner för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv), i den ur-
sprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2007:372.

SFS 2016:718

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016