SFS 2018:1999 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

SFS2018-1999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KAIEWJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:AYKWMD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2003:460) om etikpr�vning </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av forskning som avser m�nniskor </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2003:460) om etik-<br/>pr�vning av forskning som avser m�nniskor </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 12 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 12 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att 2 och 3 �� ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b>2 I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete f�r att in-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">h�mta ny kunskap och utvecklingsarbete p� vetenskaplig grund, dock inte <br/>s�dant arbete som utf�rs inom ramen f�r h�gskoleutbildning p� grundniv� <br/>eller p� avancerad niv�, </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">person i vars verksamhet forskningen utf�rs, </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">forskningsperson: en levande m�nniska som forskningen avser, och <br/>behandling av personuppgifter: s�dan behandling som anges i artikel 4.2 </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april <br/>2016 om skydd f�r fysiska personer med avseende p� behandling av per-<br/>sonuppgifter och om det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande <br/>av direktiv 95/46/EG (allm�n dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s <br/>dataskyddsf�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b>3 Denna lag ska till�mpas p� forskning som innefattar behandling av </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsf�rordning</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(k�nsliga personuppgifter), eller </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. personuppgifter om lag�vertr�delser som innefattar brott, domar i brott-</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa frihetsber�vanden. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HELENE HELLMARK KNUTSSON </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:192. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2008:192. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:1999</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 11 december 2018</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2003:460) om etikpr�vning

av forskning som avser m�nniskor

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2003:460) om etik-
pr�vning av forskning som avser m�nniskor

dels att 12 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 12 � ska utg�,
dels att 2 och 3 �� ska ha f�ljande lydelse.

2 �2 I denna lag avses med

forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete f�r att in-

h�mta ny kunskap och utvecklingsarbete p� vetenskaplig grund, dock inte
s�dant arbete som utf�rs inom ramen f�r h�gskoleutbildning p� grundniv�
eller p� avancerad niv�,

forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk

person i vars verksamhet forskningen utf�rs,

forskningsperson: en levande m�nniska som forskningen avser, och
behandling av personuppgifter: s�dan behandling som anges i artikel 4.2

i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd f�r fysiska personer med avseende p� behandling av per-
sonuppgifter och om det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande
av direktiv 95/46/EG (allm�n dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s
dataskyddsf�rordning.

3 �3 Denna lag ska till�mpas p� forskning som innefattar behandling av

1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsf�rordning

(k�nsliga personuppgifter), eller

2. personuppgifter om lag�vertr�delser som innefattar brott, domar i brott-

m�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa frihetsber�vanden.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

2 Senaste lydelse 2008:192.

3 Senaste lydelse 2008:192.

SFS

2018:1999

Publicerad
den

11 december 2018

;