SFS 2018:1999 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

SFS2018-1999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning

av forskning som avser människor

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etik-
prövning av forskning som avser människor

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

2 §2 I denna lag avses med

forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att in-

hämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte
sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå
eller på avancerad nivå,

forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk

person i vars verksamhet forskningen utförs,

forskningsperson: en levande människa som forskningen avser, och
behandling av personuppgifter: sådan behandling som anges i artikel 4.2

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s
dataskyddsförordning.

3 §3 Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av

1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning

(känsliga personuppgifter), eller

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brott-

mål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

2 Senaste lydelse 2008:192.

3 Senaste lydelse 2008:192.

SFS

2018:1999

Publicerad
den

11 december 2018