SFS 2018:737 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2018-737.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande

lydelse.

4 kap.
10 §
En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av

3 eller 6 § får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om perso-

nen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. Detsamma

gäller en styrelseledamot eller en anställd som lämnar uppgifter för den

fysiska eller juridiska personens räkning.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr

2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag respektive

artiklarna 37�41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003

om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) ska

bestämmelsen om styrelseledamot i första stycket tillämpas på en ledamot i

tillsynsorganet. Detsamma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 9 §.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår

att bestämmelserna i andra stycket ska tillämpas också på ledamöter i ett

europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

Särskilda bestämmelser om ansvar för revisorer i aktiebolag, ekonomiska

föreningar, stiftelser och vissa andra företag finns i 5 kap. 2 § stiftelselagen

(1994:1220), 37 § revisionslagen (1999:1079), 29 kap. 2 § aktiebolagslagen

(2005:551) och 21 kap. 2 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:737

Publicerad

den 8 juni 2018