SFS 2019:980 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2019-980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2017:630) om åtgär-
der mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

2 kap.
4 §
Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt och
finansiering av terrorism är låg kan verksamhetsutövaren beakta bland annat
att kunden

1. är en stat, en region, en kommun eller motsvarande eller en juridisk per-

son över vilken en stat, en region, en kommun eller motsvarande, var för sig
eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande,

2. har hemvist inom EES,
3. har hemvist i en stat som har bestämmelser om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism som motsvarar dem i denna lag och som
tillämpar dessa bestämmelser på ett effektivt sätt,

4. har hemvist i en stat som har en låg nivå av korruption och annan rele-

vant brottslighet, och

5. är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en

reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:980

Publicerad
den

3 december 2019