SFS 2021:1228 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

SFS2021-1228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av

forskning som avser människor

Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 § lagen (2003:460) om etikpröv-
ning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

31 §2 �verklagandenämnden för etikprövning ska pröva överklaganden av

� sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 §, och
� sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 7 § lagen

(2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s
förordning om medicintekniska produkter.

Nämnden ska även pröva ärenden som Etikprövningsmyndigheten har

lämnat över enligt 29 § och utöva tillsyn enligt 34 och 35 §§. Nämnden har
också till uppgift att pröva vissa frågor i samband med inrättande av bioban-
ker enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:28, bet. 2021/22:UbU4, rskr. 2021/22:76.
2 Senaste lydelse 2018:147.

SFS

2021:1228

Publicerad
den

15 december 2021